Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Hoger beroep Strafrecht overig

17 april 2014
ECLI:NL:GHARL:2014:3220

Op 17 april 2014 heeft de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een hoger beroep procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 21-004100-12, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHARL:2014:3220. De plaats van zitting was Arnhem.

Soort procedure
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
21-004100-12
Datum uitspraak
17 april 2014
Datum gepubliceerd
17 april 2014
Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-004100-12

Uitspraak d.d.: 17 april 2014

TEGENSPRAAK

Promis

Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Almelo van 1 oktober 2012 met parketnummer 08-996029-10 in de strafzaak tegen

[verdachte]
,

geboren te

[geboorteplaats]
op
[geboortedatum]
,

wonende te

[woonplaats]
,
[adres]
.

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 3 april 2014 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd. Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen door verdachte en zijn raadsvrouw, mr. J.G.M. Stassen, naar voren is gebracht.

Het vonnis waarvan beroep

Het hof zal het vonnis waarvan beroep om proceseconomische redenen vernietigen en daarom opnieuw rechtdoen.

De tenlastelegging

Aan verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging in eerste aanleg – ten laste gelegd dat:

1.

[bedrijf 1]
, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 6 juni 2009 tot en met 14 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

A. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 6 juni 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

B. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 juli 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

C. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 juli 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

D. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 27 oktober 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

E. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan McKey Food Service S.A.;

en/of

F. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 5 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

G. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 7 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

H. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 10 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan McKey Food Service S.A.

en/of

I. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 12 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan McKey Food Service S.A.

en/of

J. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 14 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

één of meer andere (kopie) (verkoop)factu(u)r(en),

zijnde (elk) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of door (een) ander(en) valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft

[bedrijf 1]
, (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, op die (kopie) verkoopfactu(u)r(en) gericht aan Stegeman C.V. en/of McKey Food Service S.A. en/of ETS Kugel Freres, onder meer vermeld en/of doen vermeld(en), dat dat/die goed(eren) was/waren geleverd en/of verkocht, terwijl dat/die goed(eren) niet door
[bedrijf 1]
geleverd en/of verkocht zijn,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

2.

[bedrijf 1]
, op of omstreeks 17 juli 2008 en/of 25 juni 2009, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van de hierna te noemen saldoverificatie(s), zijnde (elk) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, waaronder:

A. (kopie) Saldoverificatie, gedateerd 24 juni 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]
BN. en gericht aan (ESS) Raynal Petersen (vindplaats document: D-118)

en/of

B. (kopie) Saldo-verificatie, gedateerd 2 juli 2008, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan (ESS) Raynal Petersen (vindplaats document: D-116),

als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat gebruik maken (telkens) in het overleggen van die saldoverificatie(s) aan Fortis Commercial Finance N.V. (ter controle van het openstaande debiteurensaldo bij

[bedrijf 1]
), en bestaande die valsheid of vervalsing hierin, dat

A. Op de (kopie) saldoverificatie was vermeld dat het openstaande saldo van

[bedrijf 1]
op (ESS) Raynal Petersen per 31 mei 2009 EUR 6.279.636,00 bedroeg, terwijl in werkelijkheid het openstaande saldo per 31 mei 2009 EUR 968.994,88 bedroeg, althans dat op die (kopie) saldoverificatie een te hoog openstaand saldo was vermeld;

en/of

B. Op de (kopie) saldoverificatie was vermeld dat het openstaand saldo van

[bedrijf 1]
op (ESS) Raynal Petersen per 30 juni 2008 EUR 7.369.218,58 bedroeg, terwijl in werkelijkheid het openstaande saldo per 30 juni 2008 EUR 964.861,47 bedroeg, althans dat op die (kopie) saldoverificatie een te hoog openstaand saldo was vermeld,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

3.

[bedrijf 1]
, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) (een deel van) de (bedrijfs)administratie van
[bedrijf 1]
over

het/de ja(a)r(en) 2001 en/of 2002 en/of 2003 en/of 2004 en/of 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010, zijnde die(bedrijfs)administratie een samenstel van geschriften, in onderlinge samenhang bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of door (een) ander(en) valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen, door daarin,

- één of meer (fictieve) factu(u)r(en) op te nemen; en/of

- één of meer betaling(en) van één of meer debiteur(en) te corrigeren als ware deze betaling(en) geheel en/of gedeeltelijk niet gedaan; en/of

- één of meer (fictieve) levering(en) van 'bouten' (halve of kwarten van geslachte koeien) aan één of meer crediteur(en) te boeken en deze (fictieve) levering(en) te verrekenen met de openstaande schuld van de crediteur(en); en/of

- ( de waardering van) de voorraad aan te passen tegen (een) te hoge geldwaarde(n),

zulks met het oogmerk om die (bedrijfs)administratie - dat samenstel van geschriften - als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

4

primair.

hij, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met

20 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, als bestuurder van

[bedrijf 2]
, (telkens) opzettelijk één of meer onware sta(a)t(en) en/of balans(en) en winst- en verliesrekening(en) en/of sta(a)t(en) van baten en lasten of toelichting(en) op één van die stukken, openbaar heeft gemaakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk heeft toegelaten, bestaande die onwaarheid (telkens) hierin dat valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, in één of meer van die stukken over het jaar 2001 en/of 2002 en/of 2003 en/of 2004 en/of 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009,

- één of meer voorra(a)d(en) tegen (een) te hoge geldwaarde(n) was/waren opgenomen; en/of

- één of meer debiteur(en) tegen een te hoog bedrag was/waren opgenomen; en/of - één of meer crediteur(en) tegen een te laag bedrag was/waren opgenomen; en/of - een te ho(o)g(e) winst of bedrijfsresultaat was weergegeven;

zulks terwijl verdachte en/of één of meer van zijn rnededader(s), een of meer van die stukken, (telkens) door middel van deponering bij de Kamer van

Koophandel en/of verstrekking aan de ABN AMRO Bank openbaar heeft/hebben gemaakt;

4

subsidiair.

[bedrijf 2]
, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 20 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, onder meer

A. De (geconsolideerde) jaarrekening 2007 van

[bedrijf 2]
(vindplaats document: D-209) en/of

B. De (geconsolideerde) jaarrekening 2008 van

[bedrijf 2]
(vindplaats document: D-166) en/of

C. De (geconsolideerde) jaarrekening 2009 van

[bedrijf 2]
(vindplaats document: D-031),

zijnde (elk) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of door (een) ander(en) valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft

[bedrijf 1]
, (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, in die (geconsolideerde) jaarrekening(en), onder meer

- één of meer voorra(a)d(en) tegen (een) te hoge geldwaarde(n) opgenomen, en/of

- één of meer debiteur(en) tegen een te hoog bedrag opgenomen, en/of

- één of meer crediteur(en) tegen een te laag bedrag opgenomen, en/of

- een te ho(o)g(e) winst of bedrijfsresultaat weergegeven,

zulks met het oogmerk om die jaarrekening(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven.

Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, heeft het hof de overtuiging verkregen en acht het hof wettig bewezen, dat verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

1.

[bedrijf 1]
, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 6 juni 2009 tot en met 14 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen,

A. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 6 juni 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

B. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 juli 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

C. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 juli 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

D. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 27 oktober 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan Stegeman C.V.

en/of

E. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 3 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan McKey Food Service S.A.;

en/of

F. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 5 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

G. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 7 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

H. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 10 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan McKey Food Service S.A.

en/of

I. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 12 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]

[bedrijf 1]
BN. en gericht aan McKey Food Service S.A.

en/of

J. Een (kopie) (verkoop)factuur, gedateerd 14 mei 2010, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan ETS Kugel Freres

en/of

één of meer andere (kopie) (verkoop)factu(u)r(en),

zijnde (elk) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of door (een) ander(en) valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen,

immers heeft

[bedrijf 1]
, (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, op die (kopie) verkoopfactu(u)r(en) gericht aan Stegeman C.V. en/of McKey Food Service S.A. en/of ETS Kugel Freres, onder meer vermeld en/of doen vermeld(en), dat dat/die goed(eren) was/waren geleverd en/of verkocht, terwijl dat/die goed(eren) niet door
[bedrijf 1]
geleverd en/of verkocht zijn,

zulks met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

2.

[bedrijf 1]
, op of omstreeks 17 juli 2008 en/of 25 juni 2009, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt of gebruik heeft doen maken van de hierna te noemen saldoverificatie(s), zijnde (elk) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, waaronder:

A. (kopie) saldoverificatie, gedateerd 24 juni 2009, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan (ESS) Raynal Petersen

en/of

B. (kopie) saldoverificatie, gedateerd 2 juli 2008, afkomstig van

[bedrijf 1]
en gericht aan (ESS) Raynal Petersen,

als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat gebruik maken (telkens) in het overleggen van die saldoverificatie(s) aan Fortis Commercial Finance N.V. (ter controle van het openstaande debiteurensaldo bij

[bedrijf 1]
), en bestaande die valsheid of vervalsing hierin, dat

A. Op de (kopie) saldoverificatie was vermeld dat het openstaande saldo van

[bedrijf 1]
op (ESS) Raynal Petersen per 31 mei 2009 EUR 6.279.636,00 bedroeg, terwijl in werkelijkheid het openstaande saldo per 31 mei 2009 EUR 968.994,88 bedroeg, althans dat op die (kopie) saldoverificatie een te hoog openstaand saldo was vermeld;

en/of

B. Op de (kopie) saldoverificatie was vermeld dat het openstaand saldo van

[bedrijf 1]
op (ESS) Raynal Petersen per 30 juni 2008 EUR 7.369.218,58 bedroeg, terwijl in werkelijkheid het openstaande saldo per 30 juni 2008 EUR 964.861,47 bedroeg, althans dat op die (kopie) saldoverificatie een te hoog openstaand saldo was vermeld,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

3.

[bedrijf 1]
, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van

1 januari 2004 tot en met 20 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, (telkens) (een deel van) de (bedrijfs)administratie van

[bedrijf 1]
over

het/de ja(a)r(en) 2001 en/of 2002 en/of 2003 en/of 2004 en/of 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009 en/of 2010, zijnde die (bedrijfs)administratie een samenstel van geschriften, in onderlinge samenhang bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst en/of door (een) ander(en) valselijk heeft doen opmaken en/of heeft doen vervalsen, door daarin,

- één of meer (fictieve) factu(u)r(en) op te nemen; en/of

- één of meer betaling(en) van één of meer debiteur(en) te corrigeren als ware deze betaling(en) geheel en/of gedeeltelijk niet gedaan; en/of

- één of meer (fictieve) levering(en) van 'bouten' (halve of kwarten van geslachte koeien) aan één of meer crediteur(en) te boeken en deze (fictieve) levering(en) te verrekenen met de openstaande schuld van de crediteur(en); en/of

- (de waardering van) de voorraad aan te passen tegen (een) te hoge geldwaarde(n),

zulks met het oogmerk om die (bedrijfs)administratie - dat samenstel van geschriften - als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feit(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welk(e) bovenomschreven verboden gedraging(en), hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven;

4

primair.

hij, op één of meer tijdstippen, in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met

20 mei 2010, te Enschede en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met één of meer rechtsperso(o)n(en) en/of met één of meer natuurlijke perso(o)n(en), althans alleen, als bestuurder van

[bedrijf 2]
, (telkens) opzettelijk één of meer onware sta(a)t(en) en/of balans(en) en winst- en verliesrekening(en) en/of sta(a)t(en) van baten en lasten of toelichting(en) op één van die stukken, openbaar heeft gemaakt of zodanige openbaarmaking opzettelijk heeft toegelaten, bestaande die onwaarheid (telkens) hierin dat valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid, in één of meer van die stukken over het jaar 2001 en/of 2002 en/of 2003 en/of 2004 en/of 2005 en/of 2006 en/of 2007 en/of 2008 en/of 2009,

- één of meer voorra(a)d(en) tegen (een) te hoge geldwaarde(n) was/waren opgenomen; en/of

- één of meer debiteur(en) tegen een te hoog bedrag was/waren opgenomen; en/of

- één of meer crediteur(en) tegen een te laag bedrag was/waren opgenomen; en/of

- een te ho(o)g(e) winst of bedrijfsresultaat was weergegeven;

zulks terwijl verdachte en/of één of meer van zijn rnededader(s), een of meer van die stukken, (telkens) door middel van deponering bij de Kamer van

Koophandel en/of verstrekking aan de ABN AMRO Bank openbaar heeft/hebben gemaakt.

Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

het onder 1 bewezen verklaarde levert op:

feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

het onder 2 bewezen verklaarde levert op:

feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.

het onder 3 bewezen verklaarde levert op:

feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

het onder 4 primair bewezen verklaarde levert op:

als bestuurder opzettelijk een onware staat, een onware balans, winst- en verliesrekening, staat van baten en lasten of toelichting op een van die stukken openbaar maken, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden opgelegd na een eis van de officier van justitie tot twaalf maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, aanhakend bij de strafmaat in het zogenaamde Ahold-schandaal.

De advocaat-generaal heeft gevorderd dat verdachte een gevangenisstraf van 3 jaren waarvan 1 jaar voorwaardelijk krijgt opgelegd.

De hierna te melden strafoplegging is in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Verdachte heeft zich als feitelijke leidinggever en enig aandeelhouder van

[bedrijf 1]
en
[bedrijf 2]
gedurende de tenlastegelegde periode van ruim zes jaar schuldig gemaakt aan een grootschalige fraude. Een en ander vond zijn oorsprong in de aan deze periode voorafgaande zogenaamde BSE-crisis eind 2000 en de daarop volgende MKZ-crisis in het voorjaar van 2001. In die periode zijn facturen vervalst en onjuiste bedrijfsresultaten openbaar gemaakt. Verdachte heeft door zijn frauduleuze handelen banken en bedrijven bewogen om miljoenen euro’s (extra) aan zijn bedrijf te lenen. Zonder deze fraude waren deze kredietverlenende instellingen niet zijn overgegaan tot het verstrekken van deze financieringen. Verdachtes bedrijf was in 2001 al technisch failliet. Verdachte heeft door zijn jarenlange frauduleuze handelen bewerkstelligd dat zijn bedrijf pas in 2010 failliet ging. Door de groei van het bedrijf is de schuldenpositie fors toegenomen en daardoor is de benadeling van de crediteuren groter dan het geval zou zijn geweest als het bedrijf eerder failliet zou zijn gegaan. De fraude was zodanig ingenieus opgezet dat de controlerende accountant en de raad van commissarissen jarenlang om de tuin zijn geleid.

Het faillissement van

[bedrijf 1]
heeft een grote impact gehad. Ongeveer 600 werknemers hebben hun baan verloren bij het faillissement. Er hebben zich een groot aantal concurrente crediteuren gemeld met een totaal aan vorderingen van meer dan 49 miljoen euro. Door de Fortisbank in België is een vordering ingediend van 25 miljoen. De preferente crediteuren hebben vorderingen voor een bedrag van 5 miljoen euro. Het precieze bedrag waarvoor deze bedrijven zijn benadeeld, is niet exact vast te stellen, maar bedraagt in ieder geval veel en veel meer dan één miljoen euro.

Voorts heeft verdachtes handelen het vertrouwen geschaad dat in gepubliceerde jaarrekeningen kan worden gesteld en is de concurrentie door verdachtes handelen jarenlang vervalst. Ten slotte wordt er in het nadeel van verdachte rekening gehouden met het feit dat hij tweemaal eerder ter zake van soortgelijke feiten is veroordeeld.

Gelet op de bovengenoemde omstandigheden – in het bijzonder de lange duur van de fraude, verdachtes positie als directeur en eigenaar van een groot bedrijf, de ingenieuze wijze van de fraude, het hoge nadeelbedrag en de recidive – is het hof van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijk langere duur dan door de rechtbank is opgelegd (en zeker door de officier van justitie is gevorderd) in beginsel passend is, mede gelet op de in de rechtspraak gehanteerde uitgangspunten. Bij die uitgangspunten wordt bij een fraude van één miljoen euro of meer in beginsel uitgegaan van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden tot het maximum van de desbetreffende strafbepaling(en).

Het hof houdt echter (in het voordeel van verdachte) ook in sterke mate rekening met de volgende omstandigheden. Verdachte heeft de fraude gepleegd om zijn bedrijf te redden en niet om zichzelf persoonlijk te verrijken (hoewel hij er uiteraard wel van heeft geprofiteerd; zijn bedrijf heeft immers jaren langer bestaan en hij heeft die jaren een riant salaris genoten). Verdachte zit als gevolg van het faillissement van zijn bedrijf en de onderhavige strafzaak financieel aan de grond en is ook in privé failliet verklaard. Zijn huwelijk is mede als gevolg van deze strafzaak ontbonden en zijn ex-echtgenote heeft zich met hun twee kinderen uit dit huwelijk in het buitenland gevestigd om aan de publicitaire druk te ontkomen. Voorts wordt in aanmerking genomen dat verdachte na de ontdekking van de strafbare feiten, na overigens bij de FIOD eerst gebruik te hebben gemaakt van zijn zwijgrecht, alles heeft bekend en alle medewerking aan het onderzoek heeft verleend. Ten slotte houdt het hof rekening met verdachtes slechte gezondheid.

Het hof is van oordeel - rekening houdend met alle omstandigheden - dat niet kan worden volstaan met een andere straf dan een gevangenisstraf van aanzienlijke duur. Het hof is alles afwegende van oordeel dat de rechtbank een juiste straf heeft opgelegd en zal dan ook dezelfde straf opleggen.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Het hof heeft gelet op de artikelen 57. 225 en 336 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

BESLISSING

Het hof:

Vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht:

Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1, 2, 3 en 4 primair bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart de verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 (vierentwintig) maanden.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Aldus gewezen door

mr R. de Groot, voorzitter,

mr J.M.J. Denie en mr R.A.V. Boxem, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr W.B. Kok, griffier,

en op 17 april 2014 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Proces-verbaal van het in dezelfde zaak voorgevallene ter openbare terechtzitting van het gerechtshof van 17 april 2014.

Tegenwoordig:

mr R.H. Koning, voorzitter,

mr I.E.W. Gonzales, advocaat-generaal,

mr L. Gereke, griffier.

De voorzitter doet de zaak uitroepen.

De verdachte is niet in de zaal van de terechtzitting aanwezig.

De voorzitter spreekt het arrest uit.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal, dat door de voorzitter en de griffier is vastgesteld en ondertekend.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158