Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Kort geding Civiel recht overig

13 oktober 2021
ECLI:NL:RBAMS:2021:5827

Op 13 oktober 2021 heeft de Rechtbank Amsterdam een kort geding procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is C/13/705314 / KG ZA 21-654, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBAMS:2021:5827. De plaats van zitting was Amsterdam.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
C/13/705314 / KG ZA 21-654
Datum uitspraak
13 oktober 2021
Datum gepubliceerd
14 oktober 2021
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/705314 / KG ZA 21-654 AB/LO

Vonnis in kort geding van 13 oktober 2021

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMSTELPLAN ONTWIKKELING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres bij dagvaarding van 3 augustus 2021,

advocaat mr. A. Hedeman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[gedaagde]
,

gevestigd te

[plaats]
,

gedaagde,

advocaat mr. P.J.M. Gerritsen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Amstelplan en

[gedaagde]
worden genoemd.

1
De procedure
1.1.

Op de zitting van 17 september 2021 heeft Amstelplan de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht.

[gedaagde]
heeft verweer gevoerd.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

Bij de zitting waren aanwezig:

aan de kant van Amstelplan:

[naam 1]
, directeur,
[naam 2]
, Prof. dr. ir.
[naam 3]
, deskundige, en mr. T.A. Phijffer met mr. Hedeman.

aan de kant van

[gedaagde]
:
[naam 4]
en
[naam 5]
met mr. Gerritsen.

1.2.

Vervolgens is de zaak aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen de zaak te regelen, dan wel zich bij akte uit te laten over de levertijd van damwanden. Op 24 september 2021 is ingekomen een akte uitlating partijen tevens wijziging van eis met producties van de zijde van Amstelplan, en op 28 september 2021 een antwoordakte met producties van de zijde van

[gedaagde]
. Op 5 oktober 2021 heeft Amstelplan een akte uitlating producties ingediend. Ten slotte is vonnis bepaald op vandaag.

2
De feiten
2.1.

Amstelplan gaat op een eiland in de Amstel duurdere woningen bouwen. Het project bestaat uit zelfbouwkavels voor vrijstaande villa’s, appartementen, een conciërgewoning en aanlegplaatsen.

2.2.

Amstelplan heeft op 3 april 2020 met

[gedaagde]
een aannemingsovereenkomst gesloten voor het ontwerpen, engineeren (inclusief vergunningen) en aanleggen van de toegangsbrug naar dit Amsteleiland, en sloop van de oude brug, voor een aanneemsom van € 540.000,-. In de overeenkomst is een planning opgenomen, waarin staat dat de brug in week 50 van 2020 zou worden geplaatst. In de aannemingsovereenkomst staat onder meer het volgende.

(…)

[gedaagde]
neemt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp van de brug en is verantwoordelijk voor eventuele ontwerpfouten. Daarmee heeft
[gedaagde]
ook doorslaggevende zeggenschap over het definitieve ontwerp als het gaat om de constructie. (…) Voor de esthetische vormgeving worden tekeningen voor goedkeuring en overleg verstrekt aan de opdrachtgever. Wat betreft de exacte demarcatie, zal deze duidelijk worden uit de definitieve engineering. Daarom sturen wij u ook de tekeningen ter goedkeur op zodat we dit gezamenlijk kunnen afstemmen. (…)

2.3.

Omdat de vergunningsaanvraag langer duurde dan was voorzien is de oorspronkelijke planning niet gehaald. Op 19 januari 2021 heeft

[naam 5]
(
[gedaagde]
) aan
[naam 2]
(Amstelplan) een nieuwe planning gestuurd, met het voorbehoud dat hij voor de doorlooptijd van de werkzaamheden nog enkele terugkoppelingen van leveranciers nodig had. Daarin is opgenomen dat de brug in week 30 van 2021 zou worden geplaatst.

2.4.

Het oorspronkelijke ontwerp is een aantal keer gewijzigd op verzoek van Amstelplan en in overleg met de architect. Zo zijn onder meer de vormgeving van het leuningwerk, de positie van de balusters/zuilen aan weerszijden van het toegangshek, de kleur en het materiaal van de wrijfgordingen, de omvang van de landhoofden en de dikte van het brugdek gewijzigd en zijn zogenoemde zijwangen toegevoegd aan weerszijden van het toegangshek.

2.5.

In een e-mail van 2 maart 2021 van

[naam 5]
(
[gedaagde]
) aan
[naam 2]
(Amstelplan) staat onder meer het volgende.

(…) Om de productie door te kunnen laten lopen heb ik akkoord nodig op de bijgevoegde tekening. Bij akkoord op deze tekening betekend een akkoord op de volgende onderdelen:

? Het gatenpatroon van de verbindingsmiddelen.

? De hoeklijn t.b.v. het opsluiten van de grond.

? De afmetingen van de tussenbalusters en de hoofdbalusters.

? Het aanbrengen van de verbindingsmiddelen (bovenzijde brug verzonken, onderzijde brug dopmoer)

De volgende onderdelen kunnen we de komende week/volgende week verder uitkristalliseren:

? De positie van de tussenbalusters/tussenstijlen (…)

? De afwerking van de bovenregel (het wel of niet toepassen van de stalen strip bovenop de handregel)

Gezien de status van de productie hebben wij hier op zeer kort termijn akkoord op nodig. Derhalve ontvang ik graag op kort termijn hier een akkoord op. (…)

2.6.

Bij e-mail van 6 mei 2021 heeft

[gedaagde]
aan Amstelplan een overzicht gestuurd met extra kosten. Daarin zijn kosten opgenomen voor wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp en ook kosten door vertraging van het project en stijging van de grondstofprijzen voor staal. In totaal gaat het om een bedrag van € 254.275,69 aan extra kosten.

2.7.

Nadat

[gedaagde]
tijdens een overleg op 23 juni 2021 had voorgesteld de oplevering uit te stellen tot het voorjaar van 2022, heeft (de advocaat van) Amstelplan bij brief van 24 juni 2021 laten weten dat partijen hebben gecontracteerd op basis van een vaste prijs, zodat onvoorziene kosten en werkzaamheden voor rekening van
[gedaagde]
komen, dat alleen bij een door Amstelplan gewenste wijziging sprake is van meerwerk op grond waarvan extra kosten in rekening kunnen worden gebracht en dan maximaal voor een bedrag van rond de € 23.000,- en verder dat partijen hebben afgesproken dat de brug in augustus 2021 zou worden opgeleverd, zodat uitstel tot het voorjaar van 2022 onaanvaardbaar is. Amstelplan heeft
[gedaagde]
verzocht te bevestigen dat de brug uiterlijk eind 2021 zou worden opgeleverd, bij gebreke waarvan
[gedaagde]
wordt geacht in verzuim te zijn.

2.8.

Bij brief van 1 juli 2021 heeft

[gedaagde]
aan Amstelplan bericht dat de vertragingen geheel aan Amstelplan zijn toe te schrijven. Zo had Amstelplan op 28 april 2021 de laatste door haar gewenste aanpassingen in de vorm van tekeningen/impressies ontvangen, maar heeft zij daar niet op gereageerd en er geen goedkeuring voor gegeven.
[gedaagde]
stelde voor om op korte termijn bij elkaar te komen om een nieuwe planning te maken, en de werkzaamheden voort te zetten en parallel daaraan te praten over de extra kosten.

2.9.

In een e-mail van 6 juli 2021 van

[gedaagde]
aan Amstelplan staat onder meer het volgende.

(…) Wij hebben wederom aangegeven wij niet verder kunnen als we op alle tekeningen een akkoord hebben. Ik heb voorgesteld dat we deze week gezamenlijk tot een definitief ontwerpakkoord komen zodat we het vervolg in gang kunnen zetten.

In plaats van en concrete reactie op de openstaande punten, kondigde je voor de tweede keer aan juridische stappen te gaan ondernemen en deze keer in de vorm van een kortgeding met een dwangsom.

(…) De uitnodiging om deze week tot een definitief ontwerpakkoord te komen heb je afgewezen.

Ondanks je afwijzing om gezamenlijk tot een definitief ontwerpakkoord te komen deze week sturen wij jullie nogmaals de onderwerpen/tekeningen waarover door jullie een besluit genomen zal moeten worden:

1. Definitieve vorm damwand, zoals 28-4-2021 aan jullie verstuurt, zie bijlage

2. Definitieve positie hekwerk, zoals op 28-4-2021 aan jullie verstuurt, zie bijlage

3. Besluit of de definitieve brug/tekeningen nog willen indienen bij het OLO ter toetsing.

Zoals al meerdere malen aangegeven kunnen wij zonder dat jullie hierover een besluit hebben genomen, helaas niet verder. (…) Wij staan open voor vervolggesprek en hopen dat jullie zsm zullen reageren op de hier bovengenoemde punten. (…)

2.10.

In een e-mail van 6 juli 2021 van Amstelplan aan

[gedaagde]
staat onder meer het volgende.

(…) Wij gaan akkoord met het door jullie aangeleverde esthetische ontwerp/renders, met dien verstande dat wij wel nog twee opmerkingen hebben ten aanzien van het hekwerk alsmede de plaatsing van een middeneiland voor montage kentekencamera en intercom, zie mijn aantekeningen op de bijgevoegde render:

# Ten aanzien van het hekwerk dienen er zoals reeds ingetekend in het ontwerp van

[naam 6]
, wangen aan weerszijde geplaatst te worden ten behoeve van inbraakpreventie. Let op de exacte locatie van deze zijwangen zal door de omvang van het landhoofd enigszins wijzigen.

# Ten behoeve van de plaatsing van een kentekencamera en het intercomsysteem zal na realisatie van de brug door derden een middeneiland geïnstalleerd worden op de brug (afmetingen 6000 x 600 x 200mm lxbxh). Exacte locatie ntb. Wij verzoeken jullie hier rekening mee te houden bij de realisatie van de brug.

Zoals tijdens het gesprek van zojuist reeds aangegeven, hebben wij niet eerder akkoord gegeven op het definitieve esthetische ontwerp (renders) aangezien wij hier de juridische gevolgen niet van konden overzien. Dit omdat wij twee weken voor toezending van jullie te horen kregen dat er sprake zou zijn van 250K meerwerk. Dit esthetisch akkoord is dan ook enkel onder de voorwaarden dat dit buiten wat ondergeschikte zaken niet zal leiden tot meerwerk. (…)

Wij spraken vanmorgen nog over de definitieve technische ontwerptekeningen, maar die hebben wij naar mijn weten nooit van jullie ontvangen. Echter, wij zullen sowieso geen akkoord geven op technische tekeningen waar het iets anders betreft dan de esthetiek. Wij zijn hier eenvoudigweg niet deskundig genoeg voor en laten dit graag aan jullie over. Wij beperken ons tot het accorderen van het uiterlijk van de brug middels de ontvangen renders. (…)

[op de bijgevoegde afbeelding heeft Amstelplan met pen een middeneiland met intercom en twee zogenoemde ‘wangen’ aan weerszijden van het toegangshek getekend, vzr.]

2.11.

[gedaagde]
heeft vragen gesteld over het gewenste middeneiland met intercom (over de afmetingen, diepte, exacte locatie en waar de intercom zijn stroom van moet betrekken) en heeft gemeld dat zij dit middeneiland niet aanraadt omdat daarmee vrachtwagens niet meer over de brug zullen kunnen rijden. Amstelplan heeft daarop het verzoek voor het middeneiland laten vallen.

2.12.

[gedaagde]
heeft over de ‘wangen’ aan het hekwerk op 8 juli 2021 onder meer het volgende gemaild.

(…) Sinds vandaag komt er een nieuwe wens bij, namelijk de zoals jij zegt de ‘wangen’ van het hekwerk. Deze valt niet binnen onze opdracht zoals je weet. (…) Je schrijft ‘Let op de exacte locatie van deze zijwangen zal door de omvang van het landhoofd enigszins wijzigen’. Graag ontvangen wij van jou wat je hiermee bedoelt en ontvangen wij ook graag alle relevante details, anders is het maken van een begroting niet mogelijk. (…)

Je merkt terecht op dat er tussen de positie van het hek/de wangen een relatie bestaat tot het landhoofd. Dat is ook de reden dat de werkvolgorde is zoals deze is, namelijk eerst de brug en hekwerk definitief daarna de voorbereidingen voor het buitenwerk om de juiste aansluitingen te kunnen maken. (…)

Ik verwijs je graag naar het akkoord-overzicht dat wij 6 juli 2021 verzonden hebben en vragen je de openstaande punten per onderdeel voor akkoord te geven zoals dat altijd is gedaan. Tot op heden hebben wij op de verzochte punten namelijk geen uitdrukkelijk akkoord c.q. en concrete reactie gekregen. Zoals aangegeven kunnen wij zonder akkoord niet verder. Ik wijs er op dat pas na akkoord materialen in bestelling kunnen worden genomen/geproduceerd kunnen worden. (…)

Verder vraag ik je om ons per omgaande te laten weten wanneer wij jouw input voor de wangen kunnen verwachten, zodat wij jouw wensen kunnen bekijken in relatie tot de algehele planning binnen ons bedrijf. (…)

2.13.

Vervolgens is door de advocaten gecorrespondeerd, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid.

2.14.

Na de zitting hebben partijen overleg gevoerd om tot een minnelijke regeling te komen.

2.15.

In een e-mail van Intra BV, leverancier van stalen damwanden, van 21 september 2021 aan

[gedaagde]
staat dat de levertijd voor damwanden, deksloven en buispalen ‘voor een specificatie als deze voor Amsteleiland’ 8 tot 12 weken na opdracht bedraagt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

2.16.

In een print screen van een chatgesprek tussen Amstelplan en dezelfde Intra BV op 22 september 2021 staat dat de levertijd voor type IBO 1478-8 damwanden ongeveer 4 weken bedraagt.

2.17.

In een e-mail van 22 september 2021 van

[naam 5]
(
[gedaagde]
) aan
[naam 2]
(Amstelplan) staat onder meer het volgende.

(…) Allereerst hartelijk dank voor het positieve overleg. Wij hopen dat u dit ook zo heeft ervaren. Zoals besproken doen wij de stukken hierbij ook digitaal toekomen. (…)

Naar aanleiding van de vragen van dhr.

[naam 3]
tekenen wij de volgende details nog uit, deze ontvangt u in week 39 van ons:

? Aanzicht damwand aan de zijde van het Amsteleiland met het verloop van hoogste naar laagste punt.

? Detail/doorsnede van de damwand met deksloof en leuningwerk. Hiervoor maken wij voor beide landhoofden een detail.

Zoals besproken ontvangen wij graag de volgende informatie vanuit Nobillon/Amstelplan:

? De aansluitpunten van de damwanden op het eiland (x, y, z coördinaten) welke wij zullen verwerken op tekening

? Reactie betreffende toe te passen straatstenen.

? Reactie betreffende de positie van het bedieningsmechaniek op de poort

? Reactie op het ontwerp van het hekwerk.

? Instemming op het overzicht met akkoorden op verscheidene punten (…)

2.18.

Bij deze e-mail van 22 september 2021 van

[gedaagde]
is een rapport gevoegd van 30 november 2020 van FuBo Consult funderings- en bouwputadvies, getiteld ‘Berekening, (…) damwand bij landhoofden toegangsbrug’. In het rapport, waarin een uitgebreide berekening is gemaakt van de fundering en damwanden, staat onder meer het volgende.

(…) De te realiseren brug betreft een vaste brug die wordt opgelegd op twee landhoofden en een middenpijler. De landhoofden bestaan uit op palen gefundeerde betonbalken die aan het zicht worden onttrokken door een constructie die oogt als een houten damwand. Omdat de combinatie van kerende hoogte, terreinbelastingen en grondgesteldheid het niet mogelijk maakt om de grondkering te realiseren met houten damwand wordt een verankerde stalen damwand toegepast als grondkering, welke om esthetische redenen met hout wordt bekleed. (…)

2.3

DAMWAND

(…)

Omdat er in de zijwanden sprake is van gebogen schermen is (…) uitgegaan van damplanken waarbij de flenzen met de sloten 8,5° verbogen zijn. (…)

desgewenst zijn, ten behoeve van andere bochtstralen, ook andere buigingshoeken van de flenzen met slot te realiseren. De gewenste buigingshoeken dient men voorafgaande aan de productie van de planken kenbaar te maken bij de producent. (…)

2.19.

In een e-mail van Intra B.V. aan

[gedaagde]
van 27 september 2021 staat dat de (aan Amstelplan vermelde) levertijd van 4 weken een misverstand is en dat dit per abuis verkeerd ‘per drift’ aan Amstelplan is gecommuniceerd en dat de levertijd ongeveer 8 tot 12 weken bedraagt.

3
Het geschil

3.1.

Amstelplan vordert – samengevat en na wijziging van eis – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I.

[gedaagde]
te veroordelen tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst van 3 april 2020 door uiterlijk op 4 februari 2022 de brug aan het Amsteleiland op te leveren, op straffe van een dwangsom;

II.

[gedaagde]
te veroordelen in de proceskosten.

3.2.

Amstelplan heeft daartoe gesteld dat partijen een planning zijn overeengekomen en dat

[gedaagde]
op grond daarvan de brug in augustus 2021 moest opleveren. Uit coulance heeft Amstelplan haar nog de tijd gegeven tot eind 2021, maar ook dat weigert
[gedaagde]
. Dat de brug pas in de zomer van 2022 zou kunnen worden opgeleverd is volstrekt ongeloofwaardig en voor Amstelplan niet acceptabel.
[gedaagde]
probeert de oplevering van de brug uit te stellen omdat zij zich geconfronteerd ziet met hoge staalprijzen, en zij hoopt dat die prijzen in het voorjaar van 2022 zullen dalen. Daarom werpt zij steeds onbetekenende details op die de oplevering zouden vertragen. Ook probeert
[gedaagde]
technische zaken op Amstelplan af te schuiven, terwijl is afgesproken dat
[gedaagde]
verantwoordelijk is voor het constructieve deel. De kavels/woningen op Amsteleiland gaan in het voorjaar 2022 in de verkoop en de brug is het visitekaartje van het project, te meer omdat op het eiland alleen nog lege kavels te zien zijn. Amstelplan heeft daarom een spoedeisend belang bij haar vordering.

3.3.

[gedaagde]
voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4
De beoordeling
Incident (on)bevoegdheid
4.1.

[gedaagde]
heeft een incident tot relatieve onbevoegdheid van deze rechtbank opgeworpen, nu zij is gevestigd in
[plaats]
. Daarom zou de rechtbank Den Haag bevoegd zijn in deze zaak, aldus
[gedaagde]
. Verder is in de algemene voorwaarden een forumkeuzebeding opgenomen, op grond waarvan eveneens de rechtbank Den Haag bevoegd is.

4.2.

Ter zitting heeft de voorzieningenrechter al geoordeeld dat

[gedaagde]
misbruik van recht maakt door in een zo laat stadium, namelijk zeven weken na het uitbrengen van de dagvaarding en drie dagen voor de mondelinge behandeling, een bevoegdheidsincident op te werpen op grond van haar eigen algemene voorwaarden. Daar komt nog bij dat ondanks een forumkeuze steeds ook de voorzieningenrechter van de plaats waar de voorziening moet worden gegeven bevoegd is, in dit geval dus de rechtbank Amsterdam (zie onder meer
[partij]
procesrecht/
[partij]
6 2020/53). Het bevoegdheidsverweer is dan ook verworpen. De voorzieningenrechter is bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Inhoudelijke beoordeling

4.3.

Van de oorspronkelijke datum van oplevering (week 50 van 2020) zijn partijen in onderling overleg afgeweken. Voor en na de zitting hebben partijen overleg gevoerd. Zij zijn er niet in geslaagd gezamenlijk een nieuwe planning te maken, waarop Amstelplan vonnis heeft gevraagd. Amstelplan heeft in beginsel een spoedeisend belang bij verwijdering van de oude brug en oplevering van de nieuwe brug voordat met de verkoop van de kavels wordt gestart, ook al zal die brug er in verband met het te verwachten bouwverkeer nog niet uitzien zoals uiteindelijk de bedoeling is.

4.4.

Beide partijen hebben een planning overgelegd. Volgens Amstelplan kan de brug 4 februari 2022 worden opgeleverd, volgens

[gedaagde]
kan dat niet voor eind augustus 2022. Dat
[gedaagde]
met oplevering eind augustus 2022 wanprestatie pleegt dan wel onrechtmatig handelt, en dat dus een voorlopige voorziening aangewezen is, zoals Amstelplan stelt, kan alleen worden aangenomen als met voldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat
[gedaagde]
de oplevering traineert.

4.5.

Behalve over de planning verschillen partijen ook van mening over (onder meer):

de levertijd van de damwanden (volgens Amstelplan is dat 4 weken, volgens

[gedaagde]
8 tot 12 weken);

de vraag of de stalen damwanden die moeten worden besteld een standaard profiel hebben dat in het werk kan worden gebogen (Amstelplan) of dat de damwanden op maat moeten worden gemaakt en moeten worden ‘geknikt’ door de leverancier (

[gedaagde]
);

of Amstelplan nu wel of niet de coördinaten van de landhoofden/aansluitpunten moet doorgeven aan

[gedaagde]
voordat de damwanden kunnen worden besteld.

4.6.

In de aannemingsovereenkomst is opgenomen dat voor de exacte demarcatie de tekeningen ter goedkeuring worden voorgelegd aan opdrachtgever. Zoals aan de tekeningen die bijvoorbeeld door

[gedaagde]
als productie 28 zijn overgelegd is te zien, is het aanbrengen van de funderingen en damwanden millimeterwerk. Die damwanden moeten aansluiten op de beschoeiing en daarvoor heeft
[gedaagde]
de coördinaten nodig. Anders zou het bijvoorbeeld kunnen dat een stuk damwand ontbreekt, of een andere radius zou moeten worden aangehouden om de aansluiting met de beschoeiing te kunnen maken. De radius van de bocht in de landhoofden moet van te voren worden doorgegeven aan de leverancier van de damwanden, zoals blijkt uit het rapport van FuBo (zie 2.18). De enkele mededeling van de adviseur van Amstelplan, prof.
[naam 3]
, dat dit niet nodig zou zijn, is daartegenover onvoldoende. Aangezien Amstelplan in de e-mail van 6 juli 2021 (2.10) nog schreef dat de exacte locatie van de zijwangen nog niet zeker was in verband met de omvang van de landhoofden (die kennelijk ook nog niet zeker was) stelt
[gedaagde]
zich niet onredelijk op door goedkeuring van Amstelplan te verlangen voordat de damwanden worden besteld. Amstelplan heeft daar (slechts) tegenover gesteld dat het niet nodig is de coördinaten door te geven omdat die in het werk tijdens plaatsing van de damwanden kunnen worden bepaald/ingemeten.

4.7.

Beide partijen hebben een bericht van dezelfde leverancier overgelegd (Intra B.V.). Amstelplan heeft een chatbericht overgelegd waarin een medewerker van Intra schrijft dat de levertijd voor dit type damwand 4 weken is.

[gedaagde]
heeft een e-mailbericht overgelegd, waarin Intra zegt dat de levertijd 8 tot 12 weken is, en een ander e-mailbericht, waarin de medeweker van Intra zegt dat hij ten onrechte in het chatbericht aan Amstelplan een levertijd van 4 weken heeft genoemd. Dat wijst in de richting van 8 tot 12 weken. In ieder geval kan niet met voldoende zekerheid van een kortere termijn worden uitgegaan.

4.8.

De planningen van beide partijen verschillen maar liefst zes maanden. Zoals Amstelplan terecht heeft gesteld, heeft

[gedaagde]
in de nieuwe planning voor sommige onderdelen meer tijd gerekend dan in de planning van januari 2021.
[gedaagde]
had echter in de eerdere planningen een voorbehoud gemaakt, omdat zij afhankelijk is van levertijden van verschillende onderdelen en van de beschikbaarheid van onderaannemers. In de planning van januari 2021 was overigens ook al een levertijd voor het materiaal van de damwanden ingeruimd van 12 weken.

4.9.

Wat verder duidelijk wordt uit de stukken is dat Amstelplan herhaaldelijk gewijzigde wensen aan

[gedaagde]
heeft voorgelegd, zoals over het middeneiland met intercom, het type klinkers, de leuningen, de balusters, het hekwerk en de ‘zijwangen’, die, anders dan Amstelplan stelt, niet in het ontwerp van
[naam 6]
(productie 2 van Amstelplan) zijn getekend. Deze (volgens Amstelplan esthetische) details hebben veelal een technische en constructieve implicatie. Amstelplan lijkt zich dat niet te realiseren, getuige bijvoorbeeld haar e-mail van 6 juli 2021 (zie 2.10), waarin zij schrijft dat ‘de exacte locatie van de zijwangen door de omvang van het landhoofd enigszins zal wijzigen’, dat de exacte locatie van het middeneiland nader te bepalen is en dat zij
[gedaagde]
verzoekt ‘hier rekening mee te houden bij de realisatie van de brug’, zonder duidelijk te maken op welke wijze hier dan rekening mee dient te worden gehouden en hoe en wanneer de exacte locatie en omvang van het landhoofd bekend wordt.

Dit voorbeeld duidt erop dat de vertraging niet alleen aan

[gedaagde]
kan worden toegeschreven en pleit tegen de stelling dat
[gedaagde]
de oplevering traineert.

4.10.

Er lijkt hier sprake van een ‘mismatch’ tussen aan de ene kant

[gedaagde]
, die zich voor iedere mogelijke tegenvaller in de planning wil indekken en daarvoor niet de verantwoordelijkheid wil dragen, en aan de andere kant Amstelplan, die resultaat wil en er te makkelijk overheen stapt dat iedere gewenste esthetische verandering een technische consequentie heeft. Amstelplan stelt enerzijds geen verstand te hebben van de technische aspecten van het werk, reden waarom zij heeft bedongen dat
[gedaagde]
daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Anderzijds heeft zij wel van alles aan te merken op de technische en constructieve aspecten van het werk die door
[gedaagde]
worden voorgelegd en die zij tegelijk onbetekenende details noemt.

4.11.

Bij deze stand van zaken vergt het antwoord op de vraag wie in bovenstaande geschilpunten gelijk heeft een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Op dit moment kan in ieder geval niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld dat

[gedaagde]
de boel traineert, zodat de gevraagde voorziening niet toewijsbaar is. De schade die Amstelplan stelt te ondervinden van de latere oplevering zal in een bodemprocedure aan de orde moeten komen.

4.12.

Amstelplan zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van

[gedaagde]
worden begroot op:

- griffierecht € 667,00

- salaris advocaat 1.016,00

Totaal € 1.683,00

4.13.

De nakosten zullen worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5
De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1.

weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2.

veroordeelt Amstelplan in de proceskosten, aan de zijde van

[gedaagde]
tot op heden begroot op € 1.683,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.3.

veroordeelt Amstelplan in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,- voor salaris advocaat, te vermeerderen met € 85,- en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit vonnis plaatsvindt, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4.

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. L. Oostinga, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 oktober 2021.

type: LO

coll: MV

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158