Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - enkelvoudig Civiel recht overig

2 november 2018
ECLI:NL:RBAMS:2018:7928

Op 2 november 2018 heeft de Rechtbank Amsterdam een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is C/13/654544 / KG ZA 18-1002 AB/MB, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBAMS:2018:7928. De plaats van zitting was Amsterdam.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
C/13/654544 / KG ZA 18-1002 AB/MB
Datum uitspraak
2 november 2018
Datum gepubliceerd
7 november 2018
Vindplaatsen
  • PS-Updates.nl 2018-0944
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/654544 / KG ZA 18-1002 AB/MB

Vonnis in kort geding van 2 november 2018

in de zaak van

de stichting

STICHTING UNITED PEOPLE,

gevestigd te Maastricht,

eiseres bij dagvaarding van 4 oktober 2018,

advocaat mr. R. Jethoe te Rijswijk,

tegen

[gedaagde]
,

wonende te

[woonplaats]
,

gedaagde,

advocaat mr. T.G.G. Raijmakers te Eindhoven.

1
De procedure

Ter zitting van 17 oktober 2018 heeft eiseres gesteld en gevorderd overeenkomstig de in kopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, hierna

[gedaagde]
, heeft allereerst een bevoegdheidsincident opgeworpen, omdat de zaak had moeten worden aangebracht in haar woonplaats. Dit verweer is verworpen, op grond van het oordeel dat deze rechtbank bevoegd is, ingevolge een rechtsgeldig forumkeuzebeding.
[gedaagde]
heeft vervolgens (nader) verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de zijde van eiseres:

[naam 1]
en mr. Jethoe;

aan de zijde van

[gedaagde]
:
[gedaagde]
, haar partner en mr. Raijmakers.

2
De feiten
2.1.

Eiseres is opgericht op 4 december 2012.

[naam 1]
is haar
[functie]
. Eiseres draagt als handelsnaam (ook) United People Foundation en zal hierna worden aangeduid als UPF. Volgens gegevens uit het register van de Kamer van Koophandel zijn de activiteiten van UPF:

Een bijdrage leveren aan de realisatie van een goed beheer van al het leven, zoals beschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens.”

2.2.

UPF ontplooit diverse projecten, waaronder het ontwikkelen van een nieuw bancair systeem, de ‘B of joy’ geheten, ofwel ‘de Blije Bij (DBB)’. Aanvankelijk stond de ‘B’ in ‘B of joy’ voor ‘Bank’, maar op verzoek van De Nederlandsche Bank is die naam gewijzigd, aangezien DBB (nog) niet over een bankvergunning beschikt. Doel van het oprichten van DBB is om een ‘fairtrade pro-life volreserve spaar- en investeringsbank op te richten, waarbij, naast financieel rendement, rendement op ecologisch, emotioneel en sociaal gebied wordt nagestreefd.

2.3.

UPF verkoopt ten behoeve van het project B of joy zogeheten eeuwigdurende ledencertificaten (ELC’s). Een ELC kan worden aangeschaft voor een bedrag van € 100,-.

2.4.

[gedaagde]
is in april 2017 aan het werk gegaan bij UPF, aanvankelijk als vrijwilligster. Zij heeft op 12 april 2017 een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekend, met onder meer de volgende inhoud:

<div class="ucgroup"> <p></p> <div class="ucblock"> <p>In punt g van deze verklaring staat:</p> <p>“<emphasis role="italic">Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden berecht door een bevoegde rechter te Amsterdam. Deze verklaring wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht</emphasis>.”</p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.5.</div> <p>In de loop van 2017 is UPF <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> voor haar werkzaamheden gaan betalen, op basis van door <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> ingediende facturen. </p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.6.</div> <div class="ucblock"> <p>Op 25 juni 2018 heeft <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> een e-mail verzonden aan <div class="ushighlight">[naam 1]</div> , waarin onder meer het volgende staat:</p> <p>“<emphasis role="italic">Ik heb een missie, een hoger doel, ik ben geen volger, nooit geweest ? Ik wil me blijven verbinden met B of Joy omdat het ook mijn missie (in bewustzijn) is, maar </emphasis><emphasis role="bold italic">niet</emphasis><emphasis role="italic"> meer als vrijwilliger. Dus daar gaan we wat aan doen! (…)</emphasis></p> <p> <emphasis role="italic">Ik heb een veld van 4500 m2, het bewustzijnsveld (naast onze eigen tuin van ook 4000m2 op een prachtige plek aan de dijk (…). Gisteren viel bij mij het kwartje. (…) UPF / B of Joy head office, bewustwording- en informatiecentrum. Dat zou fantastisch zijn</emphasis>.”</p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.7.</div> <p>Bij e-mail van 1 september 2018 aan het bestuur heeft <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> meegedeeld afscheid van UPF/B of joy te willen nemen. Als redenen daarvoor heeft zij in deze e-mail onder meer genoemd:</p> <p> <emphasis role="italic">- gebrek aan transparantie en openheid non-transparency van de financiën is volledig strijdig met de waarden van UPF op website;</emphasis> </p> <p> <emphasis role="italic">- management kwaliteiten van <div class="ushighlight">[naam 1]</div></emphasis> , vzr.)<emphasis role="italic"> verhindert opstart van UPF/BofJoy/geen enkele voortgang. Stewardship en founder van UPF/BofJoy zou niet dezelfde persoon moeten/kunnen zijn;</emphasis></p> <p> <emphasis role="italic">- UPF-B of Joy zal nooit van de grond komen zonder budget en als vrijwilligersbedrijf. Eerst moet er budget zijn, betaal personeel en geregistreerde organisatie.</emphasis> </p> <p> <emphasis role="italic">- teamleden gedesillusioneerd, gefrustreerd en gedemotiveerd, doelloos ronddobberen, verkeerd ingezet / aangestuurd veel verloop. </emphasis> </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.8.</div> <p>In een mail van 2 september 2018 heeft <div class="ushighlight">[naam vrijwilligster van UPF]</div> , vrijwilligster van UPF, haar betrokkenheid bij UPF beëindigd, in soortgelijke bewoordingen als <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> in de onder 2.7 genoemde e-mail van de dag ervoor.</p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.9.</div> <p>Begin september 2018 heeft nog verdere correspondentie plaatsgevonden tussen <div class="ushighlight">[naam 1]</div> en <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> . Bij e-mail van 4 september 2018 heeft <div class="ushighlight">[naam 1]</div> haar verzocht om alle data die op haar PC stonden aan het bestuur over te dragen en verder alle gegevens te vernietigen, met verwijzing naar de vertrouwelijkheidsverklaring. </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.10.</div> <p>Op 5 september 2018 heeft <div class="ushighlight">[naam 2]</div> , geboren <div class="ushighlight">[geboortedatum]</div> 1950, aangifte gedaan van beleggingsfraude. In de aangifte is vermeld dat zij € 1.000,- heeft ingelegd bij UPF en deze niet kon terugkrijgen en dat zij in deze zaak wordt bijgestaan door <div class="ushighlight">[naam 3]</div> . </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.11.</div> <div class="ucblock"> <p>In een verslag van 18 september 2018 heeft <div class="ushighlight">[naam vrijwilliger van UPF]</div> , vrijwilliger bij UPF, die zich bezighoudt met marketing en communicatie, beschreven hoe hij is benaderd door <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> , met de mededeling dat zij en anderen van mening waren dat <div class="ushighlight">[naam 1]</div> wegens incompetentie zou moeten terugtreden als voorzitter. <?linebreak ?>Dit verslag bevat de volgende passage:</p> <p>“<emphasis role="italic">Ze wilden dat <div class="ushighlight">[naam 1]</div> </emphasis> <emphasis role="italic">afstand zou doen van <div class="ushighlight">[functie]</div> . Wie wat dan zou overnemen is nooit gecommuniceerd. Hun manier van naar buiten treden zou het vertrouwen in de UPF manifestatie erg schaden (ook in mail aangegeven). De focus was heel erg op <div class="ushighlight">[naam 1]</div> als persoon. Ook dat heb ik aangegeven in de mail, als dat zo zou zijn, waarom wilden ze dan door naar buiten treden en een bom onder de gehele UPF leggen?</emphasis>”</p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">2.12.</div> <p>Bij e-mail van haar (toenmalige) raadsman van 19 september 2018 heeft <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> aan UPF meegedeeld dat zij alle gegevens had gewist en heeft overgedragen, maar dat zij niet bereid is een lijstje te verstrekken van de personen aan wie zij haar afscheidsmail had verstuurd, omdat zij daarvoor geen grond aanwezig achtte. Verder staat in deze e-mail dat <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> betwist dat zij de vertrouwelijkheidsverklaring heeft geschonden en ook dat zij informatie zou hebben aangewend voor persoonlijk gewin. </p> <p></p> <p>I.v.m. privacyregels is de e-mail verwijderd.</p> </div> <rs:para xmlns:rs="http://www.rechtspraak.nl/schema/rechtspraak-1.0"> </rs:para> </div> <div class="ucsection"> <div class="uctitle"> <div class="ucnr">3</div>Het geschil</div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">3.1.</div> <p>UPF vordert, samengevat, <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> , op straffe van verbeurte van dwangsommen:</p> <p>1. te veroordelen om haar verplichtingen uit de vertrouwelijkheidsverklaring van 12 april 2017 na te komen, te weten haar verplichting tot geheimhouding van gegevens en een verbod om deze te gebruiken;</p> <p>2. te verbieden om direct of indirect ELC-houders te benaderen;</p> <p>3. met onmiddellijke ingang te verbieden om op welke wijze dan ook, persoonlijk of door middel van tussenkomst van een derde, zich op onjuiste en/of negatieve wijze uit te laten over UPF en de door UPF ondernomen projecten, in het bijzonder de uitlatingen die de strekking hebben: (a) dat het bestuur, althans zijn voorzitter, incompetent is; (b) dat UPF zich niet houdt aan de voor haar geldende wet- en regelgeving; (c) de certificaathouders van B of joy het recht hebben op terugbetaling van hun inleg.</p> <p>4. te veroordelen om aan UPF te verstrekken een afschrift van alle e-mail en andere correspondentie die <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft verzonden naar natuurlijke en rechtspersonen omtrent (a) haar afscheid van UPF en/of (b) het ontplooien van andere initiatieven binnen of buiten UPF en/of (c) haar afscheidsbrief van 1 september 2018;</p> <p>Ten slotte vordert UPF veroordeling van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> in de proceskosten en in de nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">3.2.</div> <p> <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> voert verweer. </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">3.3.</div> <p>Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan. </p> <p></p> </div> </div> <div class="ucoverwegingen"> <div class="uctitle"> <div class="ucnr">4</div>De beoordeling</div> <bridgehead role="italic">In het incident</bridgehead> <p></p> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.1.</div> <p>Ter zitting al meegedeeld dat het bevoegdheidsverweer wordt verworpen en is kort gemotiveerd dat de grond daarvoor de volgende is. Partijen hebben in de vertrouwensverklaring een geldig forumkeuzebeding gemaakt, op basis waarvan deze rechtbank bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van hun geschil. Anders dan <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft bepleit doet de uitzondering van artikel 108 tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zich hier niet voor. Niet valt in te zien dat hetgeen partijen zijn overeengekomen in de vertrouwelijkheidsverklaring is aan te merken als een consumentenovereenkomst. Veeleer is sprake van een gezamenlijk initiatief om – via UPF, een stichting zonder winstoogmerk – een alternatief bancair systeem tot stand te brengen. De stelling van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> dat een vordering zoals hier door UPF ingesteld, van onbepaalde waarde is en dus moet worden gelijkgesteld met een vordering onder € 25.000,- als bedoeld in artikel 108 lid 2 Rv, zodat de kantonrechter bevoegd zou zijn, is niet juist. Ook op die grond kan dus niet worden geconcludeerd tot onbevoegdheid van de voorzieningenrechter. Deze acht zich dan ook bevoegd om te oordelen in dit kort geding.</p> <p></p> <div class="ucblock"> <p> <emphasis role="italic">In de hoofdzaak </emphasis> </p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.2.</div> <div class="ucblock"> <p>UPF heeft gesteld dat <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> de vertrouwelijkheidsverklaring heeft geschonden, door e-mails van ELC-houders te onderscheppen en de adressen (en/of andere gegevens) te gebruiken. Daarnaast zou zij ECL houder <div class="ushighlight">[naam 2]</div> (zie 2.10), die al op leeftijd is, hebben aangezet tot het doen van aangifte. <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft deze stellingen betwist. <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft erkend contact te hebben (gehad) met andere ELC-houders, maar daartoe heeft zij naar haar zeggen geen gegevens gebruikt die zij geheim had moeten houden, of anderszins in strijd gehandeld met de vertrouwelijkheidsverklaring. Zij ontkent wie dan ook te hebben aangezet tot het doen van (valse) aangifte.</p> <p>Tegenover deze gemotiveerde betwisting door <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft UPF haar stellingen niet aannemelijk gemaakt. <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> kent nu eenmaal een aantal ELC houders en kan hun e-mailadressen van deze personen zelf hebben gekregen. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat zij e-mails heeft onderschept en/of dat zij na haar afscheid digitale of papieren informatie heeft achtergehouden. Verder heeft zij meerdere malen uitdrukkelijk toegezegd de vertrouwelijkheidsverklaring te zullen respecteren. De stelling van UPF dat zij erop uit zou zijn om een ‘coup’ te plegen, <div class="ushighlight">[naam 1]</div> uit het UPF te zetten en zelf daarin een cruciale rol te gaan spelen, heeft UPF tegenover de uitdrukkelijke ontkenning daarvan evenmin aannemelijk gemaakt. <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> had wellicht in juni 2018 nog vergaande plannen met UPF – zo kan worden afgeleid uit de bij 2.6 weergegeven e-mail, waarin zij een locatie voor het kantoor aandraagt – maar heeft inmiddels meermalen te kennen gegeven definitief afscheid te willen nemen. Zij heeft benadrukt geen enkele ambitie te hebben om in de plaats te treden van <div class="ushighlight">[naam 1]</div> en/of UPF op andere wijze te willen ‘trekken’, ook al omdat zij geen bancaire achtergrond heeft. Onder deze omstandigheden bestaat vooralsnog geen grond voor toewijzing van de onder 1 gevraagde voorziening.</p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.3.</div> <p>Toewijzing van het onder 2 en 3 gevorderde zou een beperking inhouden van de vrijheid van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> in het leggen van contacten en ook van het in artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) neergelegde grondrecht van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> op vrijheid van meningsuiting. Daartoe kan slechts aanleiding bestaan als <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> zich door haar uitingen schuldig zou hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voorshands bestaat voor die conclusie echter onvoldoende grond.</p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.4.</div> <p>Duidelijk is wel dat <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> via diverse interne kanalen kritiek heeft geuit op het functioneren van UPF en haar voorzitter. Mogelijk heeft zij daarbij ook aangekondigd misstanden die zij meende te constateren naar buiten te zullen brengen. Vooralsnog bestaan echter geen concrete aanwijzingen dat zij haar eventuele plannen daartoe ten uitvoer zal brengen, laat staan dat zij daarbij over de schreef zal gaan door schending van de vertrouwelijkheidsverklaring en/of het uiten van onterechte beschuldigingen. De (inhoud van de) door UPF overlegde aangifte (2.10) en overige bescheiden geven daartoe geen aanleiding. Voor het op voorhand inperken van de mogelijkheid om in contact te treden met andere ELC houders en/of van het recht van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> om haar – mogelijk kritische – mening over UPF te uiten, bestaat dan ook geen grond.</p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.5.</div> <p>In het voetspoor van de eerdere vorderingen zal ook het gevorderde onder 4 worden afgewezen. Er is immers onvoldoende aanleiding om aan te nemen dat <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> onrechtmatig jegens UPF heeft gehandeld. Daarnaast is de vordering tot het verstrekken van afschriften van ‘alle e-mail en andere correspondentie’ te ruim geformuleerd. <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> heeft dan ook terecht aangevoerd dat de vordering niet voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 843a Rv (dat een recht op inzage of afschrift inhoudt van bepaalde, concrete bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarbij degene die afschrift vordert partij is). </p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">4.6.</div> <p>De slotsom is dat de vorderingen van UPF worden afgewezen, met veroordeling van UPF als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> . <?linebreak ?></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> </div> </div> <div class="ucbeslissing"> <div class="uctitle"> <div class="ucnr">5</div>De beslissing</div> <p></p> <div class="ucblock"> <p>De voorzieningenrechter</p> </div> <p></p> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">5.1.</div> <p>weigert de gevraagde voorzieningen;</p> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">5.2.</div> <p>veroordeelt UPF in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van <div class="ushighlight">[gedaagde]</div> begroot op:</p> <div class="ucblock"> <p>– € 291,- € 291,- aan griffierecht en</p> <p>– € 291,- € 980,- aan salaris advocaat;</p> </div> <p></p> </div> <div class="ucgroup"> <div class="ucnr">5.3.</div> <p>verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.</p> <p></p> <div class="ucblock"> <p>Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Beukenhorst, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. M. Balk, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 november 2018.<footnote-ref linkend="_0a29b5dc-083b-4e8a-95f1-b436564d4501" /></p> </div> </div> </div> <footnote id="_0a29b5dc-083b-4e8a-95f1-b436564d4501" label="1"> <p>type: MB</p> <p>coll: BB</p> </footnote></div> </div> </div> </div> <div class="cntcolumnctr"> <div class="cntcolumn"> <script type="text/javascript"> var adpos = "lbbottom";</script> <script type="text/javascript" src="/adserver/ad.js"></script> </div> </div> <input type="hidden" name="ctl00$cpContent$txtGUID" id="ctl00_cpContent_txtGUID" /> </div> <div id="ctl00_divFrameSidebar" class="sidebar"> <script type="text/javascript"> var isIngelogd = false; var heeftDossiers = false; var laatsteDossierId = 0; $(document).ready(function() { $('.dropdownmenu').dropit(); if (isIngelogd) { if (heeftDossiers) { $("#divDossier").show(); refreshDossiers(); getDossier(laatsteDossierId); } else { $("#divLeeg").html('<div class="dsrfrmleeginfo">U heeft nog geen dossiers aangemaakt. Maak hierboven een nieuw dossier aan of klik op de dossier iconen bij elke uitspraak.</div><div class="dsrfrmdossiericon"></div>'); $("#divLeeg").show(); } } else { $("#divLeeg").html('<div class="dsrfrmleeginfo">Om met dossiers te kunnen werken dient u ingelogd te zijn.<br /><br /><a class="uline" href="/inloggen?url=' + encodeURIComponent(url()) + '">Klik hier</a> om in te loggen<br />of <a class="uline" href="/registreren">klik hier</a> om u gratis te registreren.</div><div class="dsrfrmdossiericon"></div></div>'); $("#divLeeg").show(); $("#divDossier").hide(); } }); function refreshDossiers() { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=7&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "json", success: function(response) { buildDropDownMenu(response) } }); } function buildDropDownMenu(data) { var html = ''; if (data.dossiers.length == 0) html += ''; else { $.each(data.dossiers, function(index, item) { html += '<li><a href="#" onclick="javascript:getDossier(' + item.dossierid + ');return false;"><img src="/images/plusleeg.png" /> ' + item.titel + ' (' + item.aantal + ')</a></li>' }) } $("#divDropDownMenu").html(html); } function addUitspraak(dossierId) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=3&uid=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtUitspraakId').val() + '&di=' + dossierId + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function(dossierId) { getDossier(dossierId); refreshDossiers(); } }); } function getDossier(dossierId) { laatsteDossierId = dossierId; if (laatsteDossierId == 0) { setGeenDossierGeselecteerd(); return false; } $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=2&di=' + dossierId + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "json", success: function(response) { buildDossier(dossierId, response) } }); } function buildDossier(dossierId, data) { $("#divLeeg").hide(); $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divSelecteerDossier').show(); $("#divDossier").show(); $("#divDossierTitel").html('<input type="text" title="Klik om de titel van dit dossier te wijzigen" onblur="updateTitle(this, ' + dossierId + ');" value="' + data.titel + '">'); $("#divDossierToolbar").html('<a href=""#"" id="hypDeleteDossier" onclick="javascript:deleteDossier(' + dossierId + ');return false;" title="Verwijder dit dossier"><img src="/images/remove.gif" /></a>'); $('#hypDossiers').text(data.titel); var html = ''; if (data.uitspraken.length == 0) html += '<div class="dsrfrmitm">Dit dossier bevat nog geen uitspraken. Klik bij een uitspraak op een dossier icoon om een uitspraak toe te voegen.</div>'; else { $.each(data.uitspraken, function(index, item) { html += '<div class="dsrfrmitm">' html += ' <div class="dsrfrmitmlink"><a href="' + item.url + '">' + item.titel + '</a></div><div class="dsrfrmitmtoolbar"><a href="#" onclick="javascript:deleteUitspraak(' + dossierId + ',' + item.uitspraakid + ');return false;" title="Verwijder deze uitspraak"><img src="/images/remove.gif" /></a></div>'; html += ' <div class="lstintroctr">' html += ' <div class="lstdatum">' + item.datumuitspraak + '</div>' html += ' <div class="lstnote">' + item.ecli + '</div>' html += ' </div>' html += '</div>' }) } $("#divUitspraken").html(html); } function addDossier() { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=4&dt=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtTitelNieuw').val() + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function(dossierId) { $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divSelecteerDossier').slideDown('slow'); $('.dsrfrmnewctr').slideUp('slow'); getDossier(dossierId); refreshDossiers(); refreshParent(); } }); } function updateTitle(o, id) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=1&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val() + '&dt=' + o.value + '&di=' + id, dataType: "html", async: true, success: function(dossierId) { refreshDossiers(); refreshParent(); getDossier(dossierId) } }); } function deleteDossier(di) { $("#dialog").dialog({ modal: true, width: 400, height: 176, text: 'Hallo', title: 'Dossier verwijderen', zIndex: 10000, autoOpen: true, dialogClass:'dialog', resizable: false, buttons: { "Ja": function() { $(this).dialog("close"); $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=5&di=' + di + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function() { laatsteDossierId = 0; setGeenDossierGeselecteerd(); refreshDossiers(); refreshParent(); } }); }, "Nee": function() { $(this).dialog("close"); } } }); } function setGeenDossierGeselecteerd() { $("#hypDossiers").text("Selecteer een dossier"); $("#divLeeg").show(); $("#divDossier").hide(); $("#divLeeg").html('<div class="dsrfrmleeginfo">U heeft geen dossier geselecteerd.</div><div class="dsrfrmdossiericon"></div>'); } function deleteUitspraak(di, ui) { $.ajax({ type: "POST", url: "/service/dossier.ashx", data: 'v=6&di=' + di + '&uid=' + ui + '&g=' + $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID').val(), dataType: "html", success: function() { getDossier(di); refreshDossiers(); } }); } function showNieuwDossier() { $('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtTitelNieuw').val('<Titel van uw dossier>'); $(".dsrfrmnewctr").slideDown('slow'); } </script> <div id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_pnlUpdate"> <div class="dsrfrmctr"> <div class="dsrfrmnewctr"> <div id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_pnlNieuw"> <div class="dsrfrmnewtitel">Nieuw dossier toevoegen</div> <div class="dsrfrmnewinput"> <input name="ctl00$cpSidebar$ccDossiers$txtTitelNieuw" type="text" id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtTitelNieuw" onfocus="if (this.value=='<Titel van uw dossier>') { this.value = '' };" onblur="if (this.value=='') { this.value = '<Titel van uw dossier>' };" value="<Titel van uw dossier>" /> <input type="submit" name="ctl00$cpSidebar$ccDossiers$btnDossierToevoegen" value="+" onclick="addDossier();return false;" id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_btnDossierToevoegen" class="buttonaddossier" /> </div> <div class="dsrfrmnewannuleren"> <a href="#" onclick="javascript:$('#ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divSelecteerDossier').slideDown('slow');$('.dsrfrmnewctr').slideUp('slow');return false;">Annuleren</a> </div> </div> </div> <div id="dvData" class="blck"> <div class="dsrfrmleegctr" id="divLeeg"> </div> <div class="dsrfrmitmctr" id="divDossier"> <div class="dsrfrmitmhdr"> <div id="divDossierTitel" class="dsrfrmitmhdrtitel"> </div> <div id="divDossierToolbar" class="dsrfrmitmtoolbar"> </div> </div> <div id="divUitspraken"></div> </div> </div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_divInlogRegistratie" class="blck"> <div class="btninlog"> <input type="button" class="button" value="Inloggen" onclick="javascript:window.location='/inloggen?url=' + encodeURIComponent(url())" /> </div> <div class="btnregistreer"> <input type="button" class="button" value="Registreren" onclick="javascript:window.location='/registreren'" /> </div> </div> </div> </div> <input type="hidden" name="ctl00$cpSidebar$ccDossiers$txtGUID" id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtGUID" /> <input type="hidden" name="ctl00$cpSidebar$ccDossiers$txtUitspraakId" id="ctl00_cpSidebar_ccDossiers_txtUitspraakId" /> <div id="dialog" class="dialog" title="Dossier verwijderen"> Weet u zeker dat u dit dossier en de uitspraken die hierin zijn opgenomen wilt verwijderen? </div> <div class="bottommargin"> <script type="text/javascript"> var adpos = "sbtop";</script> <script type="text/javascript" src="/adserver/ad.js"></script> </div> <div class="lstctr"> <div class="lsthdr"><h3>Andere uitspraken Civiel recht overig, Eerste aanleg - enkelvoudig</h3></div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl00_divCtr" class="lstitm cc" onclick="document.location.href='/uitspraak/rechtbank-noord-nederland/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbnne-2019-3633';return false;"> <div class="lsttitel"><a id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl00_hypUitspraak" href="/uitspraak/rechtbank-noord-nederland/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbnne-2019-3633">Eerste aanleg - enkelvoudig civiel recht</a></div> <div class="lstintroctr"> <div class="lstdatum">22-8-2019</div> <div class="lstnote">ECLI:NL:RBNNE:2019:3633</div> </div> <div class="lstintro"><p>Gedaagde partij wordt veroordeeld tot afgifte van een voertuig aan eisende partij, nu hij in kort...</div> </div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl01_divCtr" class="lstitm cc" onclick="document.location.href='/uitspraak/rechtbank-amsterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbams-2019-6191';return false;"> <div class="lsttitel"><a id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl01_hypUitspraak" href="/uitspraak/rechtbank-amsterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbams-2019-6191">Eerste aanleg - enkelvoudig civiel recht</a></div> <div class="lstintroctr"> <div class="lstdatum">21-8-2019</div> <div class="lstnote">ECLI:NL:RBAMS:2019:6191</div> </div> <div class="lstintro"><p>Financiële dienstverlener American Express krijgt de 28.000 euro die zijn uitgegeven op een door ...</div> </div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl02_divCtr" class="lstitm cc" onclick="document.location.href='/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6762';return false;"> <div class="lsttitel"><a id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl02_hypUitspraak" href="/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6762">Eerste aanleg - enkelvoudig civiel recht</a></div> <div class="lstintroctr"> <div class="lstdatum">21-8-2019</div> <div class="lstnote">ECLI:NL:RBROT:2019:6762</div> </div> <div class="lstintro"><p>Geen bestuurdersaansprakelijkheid; onvoldoende (concreet) onderbouwd dat de bestuurder op het mom...</div> </div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl03_divCtr" class="lstitm cc" onclick="document.location.href='/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6765';return false;"> <div class="lsttitel"><a id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl03_hypUitspraak" href="/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6765">Eerste aanleg - enkelvoudig civiel recht</a></div> <div class="lstintroctr"> <div class="lstdatum">21-8-2019</div> <div class="lstnote">ECLI:NL:RBROT:2019:6765</div> </div> <div class="lstintro"><p>Incidentele vordering tot verwijzing naar de kantonrechter afgewezen. In artikel 4:78 lid 1 BW wo...</div> </div> <div id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl04_divCtr" class="lstitm cc" onclick="document.location.href='/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6699';return false;"> <div class="lsttitel"><a id="ctl00_cpSidebar_ccGerelateerd_rpUitspraken_ctl04_hypUitspraak" href="/uitspraak/rechtbank-rotterdam/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbrot-2019-6699">Eerste aanleg - enkelvoudig civiel recht</a></div> <div class="lstintroctr"> <div class="lstdatum">21-8-2019</div> <div class="lstnote">ECLI:NL:RBROT:2019:6699</div> </div> <div class="lstintro"><p>Incidentele vordering. Geschil over relatieve bevoegdheid. Eiseres in de hoofdzaak stelt zich op ...</div> </div> </div> <div class="bottommargin"> <script type="text/javascript"> var adpos = "sbbottom";</script> <script type="text/javascript" src="/adserver/ad.js"></script> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_pnlFooter"> <div class="centercnt"> <div class="ftrctr"> <div class="footercolumn"> <div class="bottommargin"> <h3>Procedure soorten</h3> <div class="ftrline"></div> <ul> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl01_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/"></a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl02_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/cassatie">Cassatie</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl03_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/eerste-aanleg-enkelvoudig">Eerste aanleg - enkelvoudig</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl04_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/eerste-aanleg-meervoudig">Eerste aanleg - meervoudig</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl05_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/herziening">Herziening</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl06_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/hoger-beroep">Hoger beroep</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl07_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/hoger-beroep-kort-geding">Hoger beroep kort geding</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl08_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/kort-geding">Kort geding</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl09_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/raadkamer">Raadkamer</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl10_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/verstek">Verstek</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl11_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/verzet">Verzet</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl12_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/voorlopige-voorziening">Voorlopige voorziening</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl13_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/voorlopige-voorziening-bodemzaak">Voorlopige voorziening+bodemzaak</a></li> <li><a id="ctl00_rpProcedureSoorten_ctl14_hypProcedureSoort" href="/proceduresoort/wraking">Wraking</a></li> </ul> </div> <div class="bottommargin"> <h3>Overig</h3> <div class="ftrline"></div> <ul> <li><a href="/over/ons">Over Uitspraken.nl</a></li> <li><a href="/adverteren">Adverteren op Uitspraken.nl</a></li> </ul> </div> <h3>Zie ook</h3> <div class="ftrline"></div> <div class="ftrlogoctr"> <div class="ftrlogo"><a href="http://www.oozo.nl" rel="nofollow"><img src="/images/logooozo.png" /></a></div> <div class="ftrtext"><a class="ulinebold" href="http://www.oozo.nl" rel="nofollow">Oozo.nl</a><br />Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?</div> </div> <div class="ftrlogoctr"> <div class="ftrlogo"><a href="http://www.faillissementsdossier.nl" rel="nofollow"><img src="/images/logofd.png" /></a></div> <div class="ftrtext"><a class="ulinebold" href="http://www.faillissementsdossier.nl" rel="nofollow">FaillissementsDossier.nl</a><br />Alle faillissementen en surseances in Nederland</div> </div> <div class="ftrlogoctr"> <div class="ftrlogo"><a href="http://www.faillissementsdossier.be" rel="nofollow"><img src="/images/logofd.png" /></a></div> <div class="ftrtext"><a class="ulinebold" href="http://www.faillissementsdossier.be" rel="nofollow">FaillissementsDossier.be</a><br />Alle faillissementen en opschortingen in België</div> </div> <div class="ftrlogoctr"> <div class="ftrlogo"><a href="http://www.procedurecollective.fr" rel="nofollow"><img src="/images/logofd.png" /></a></div> <div class="ftrtext"><a class="ulinebold" href="http://www.procedurecollective.fr" rel="nofollow">ProcedureCollective.fr</a><br />Alle faillissementen in Frankrijk</div> </div> <div class="ftrlogoctr"> <div class="ftrlogo"><a href="http://www.datisslimbedacht.nl" rel="nofollow"><img src="/images/logosb.png" /></a></div> <div class="ftrtext"><a class="ulinebold" href="http://www.datisslimbedacht.nl" rel="nofollow">DatIsSlimBedacht.nl</a><br />Tips - Ideeën - Slimmigheden</div> </div> </div> <div class="footercolumn"> <h3>Rechtsgebieden</h3> <div class="ftrline"></div> <ul> <li> </li> <li><a class="ulinebold" href="/rechtsgebied/bestuursrecht">Bestuursrecht</a></li> <li> </li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/ambtenarenrecht">Ambtenarenrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/belastingrecht">Belastingrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/bestuursprocesrecht">Bestuursprocesrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/bestuursrecht-overig">Bestuursrecht overig</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/bestuursstrafrecht">Bestuursstrafrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/europees-bestuursrecht">Europees bestuursrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/mededingingsrecht">Mededingingsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/omgevingsrecht">Omgevingsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/socialezekerheidsrecht">Socialezekerheidsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/bestuursrecht/vreemdelingenrecht">Vreemdelingenrecht</a></li> <li> </li> <li><a class="ulinebold" href="/rechtsgebied/civiel-recht">Civiel recht</a></li> <li> </li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/aanbestedingsrecht">Aanbestedingsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/arbeidsrecht">Arbeidsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/burgerlijk-procesrecht">Burgerlijk procesrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/civiel-recht-overig">Civiel recht overig</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/europees-civiel-recht">Europees civiel recht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/goederenrecht">Goederenrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/insolventierecht">Insolventierecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/intellectueel-eigendomsrecht">Intellectueel-eigendomsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/internationaal-privaatrecht">Internationaal privaatrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/mededingingsrecht">Mededingingsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/ondernemingsrecht">Ondernemingsrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/personen-en-familierecht">Personen- en familierecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/civiel-recht/verbintenissenrecht">Verbintenissenrecht</a></li> <li> </li> <li><a class="ulinebold" href="/rechtsgebied/strafrecht">Strafrecht</a></li> <li> </li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/europees-strafrecht">Europees strafrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/internationaal-strafrecht">Internationaal strafrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/materieel-strafrecht">Materieel strafrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/penitentiair-strafrecht">Penitentiair strafrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/strafprocesrecht">Strafprocesrecht</a></li> <li><a href="/rechtsgebied/strafrecht/strafrecht-overig">Strafrecht overig</a></li> </ul> </div> <div class="footercolumnlaatste"> <h3>Vindplaatsen uitspraken</h3> <div class="ftrline"></div> <ul> <li><a href="/vindplaats/actuele-rechtspraak-ondernemingspraktijk">Actuele rechtspraak ondernemingspraktijk (ARO )</a></li> <li><a href="/vindplaats/belastingblad">Belastingblad (BB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/beslissingen-in-belastingzaken-nederlandse-belastingrechtspraak">Beslissingen in belastingzaken / Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/bijblad-bij-de-industriele-eigendom">Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE )</a></li> <li><a href="/vindplaats/bopz-jurisprudentie">BOPZ-jurisprudentie (BJ )</a></li> <li><a href="/vindplaats/bouwrecht">Bouwrecht (BR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/feds-fiscaal-weekblad">Fed's Fiscaal weekblad (FED )</a></li> <li><a href="/vindplaats/intellectuele-eigendom-en-reclamerecht">Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-aansprakelijkheid">Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-algemene-bijstandwet">Jurisprudentie Algemene Bijstandwet (JABW )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-arbeidsrecht">Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-bestuursrecht">Jurisprudentie Bestuursrecht (JB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-burgelijk-procesrecht">Jurisprudentie Burgelijk Procesrecht (JBPr )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-milieurecht">Jurisprudentie Milieurecht (JM )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-onderneming-en-recht">Jurisprudentie Onderneming en Recht (JOR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-ontnemingswetgeving">Jurisprudentie Ontnemingswetgeving (JOW )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-sociale-voorzieningen">Jurisprudentie Sociale Voorzieningen (JSV )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-verhaal-bijstand">Jurisprudentie Verhaal Bijstand (JVB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-vreemdelingenrecht">Jurisprudentie Vreemdelingenrecht (JV )</a></li> <li><a href="/vindplaats/jurisprudentie-wet-werk-en-bijstand">Jurisprudentie Wet Werk en Bijstand (JWWB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/kort-geding">Kort Geding (KG )</a></li> <li><a href="/vindplaats/nederlandsejurisprudentie">Nederlandse Jurisprudentie (NJ )</a></li> <li><a href="/vindplaats/nederlandse-jurisprudentie-feitenrechtsrpaak-straf">Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtsrpaak Straf (NJFS )</a></li> <li><a href="/vindplaats/nederlandse-jurisprudentie-feitenrechtspraak">Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak (NJF )</a></li> <li><a href="/vindplaats/nederlandse-tijdschrift-voor-fiscaal-recht">Nederlandse Tijdschrift voor fiscaal recht (NTFR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/nieuwsbrief-strafrecht">Nieuwsbrief Strafrecht (NS )</a></li> <li><a href="/vindplaats/praktijkgids">Praktijkgids (PRG )</a></li> <li><a href="/vindplaats/rechtspraak-arbeidsrecht">Rechtspraak Arbeidsrecht (RAR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/rechtspraak-bestuursrecht">Rechtspraak Bestuursrecht (AB )</a></li> <li><a href="/vindplaats/rechtspraak-familierecht">Rechtspraak Familierecht (RFR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/rechtspraak-sociale-verzekerningen">Rechtspraak Sociale Verzekerningen (RSV )</a></li> <li><a href="/vindplaats/rechtspraak-van-de-week">Rechtspraak van de Week (RvdW )</a></li> <li><a href="/vindplaats/schip-en-schade">Schip en Schade (SES )</a></li> <li><a href="/vindplaats/tijdscrift-voor-ambtenarenrecht">Tijdscrift voor Ambtenarenrecht (TAR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/uitspraken-sociale-zekerheid">Uitspraken Sociale Zekerheid (USZ )</a></li> <li><a href="/vindplaats/vakstudie-nieuws">Vakstudie Nieuws (VN )</a></li> <li><a href="/vindplaats/verkeersrecht">Verkeersrecht (VR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/weekblad-fiscaal-recht">Weekblad Fiscaal Recht (WFR )</a></li> <li><a href="/vindplaats/woonrecht">Woonrecht (WR )</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="ctl00_pnlColofon"> <div class="centercnt"> <div class="colofonctr"> <div class="centercnt"> <div class="colofon"> <ul> <li><a id="ctl00_hypEmail"></a></li> <li>© 2012 - 2019 - Uitspraken.nl - <a href="mailto:info@uitspraken.nl">info@uitspraken.nl</a></li> <li><a href="/disclaimer" id="ctl00_hypDisclaimer" rel="nofollow">Disclaimer</a></li> <li><a href="/privacystatement" id="ctl00_hypPrivacyStatement" rel="nofollow">Privacy statement</a></li> </ul> <ul> <li>Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158</li> </ul> </div> </div> </div> <div id="ctl00_ccAnalytics_pnlAnalytics"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-44537374-1', 'uitspraken.nl'); ga('send', 'pageview'); </script> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ (function() {var fn = function() {$get("ctl00_ToolkitScriptManager1_HiddenField").value = '';Sys.Application.remove_init(fn);};Sys.Application.add_init(fn);})();Sys.Application.initialize(); //]]> </script> </form> <script type="text/javascript"> var adpos = "eob";</script> <script type="text/javascript" src="/adserver/ad.js"></script> </body> </html>