Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - enkelvoudig Civiel recht overig

20 maart 2019
ECLI:NL:RBLIM:2019:2560

Op 20 maart 2019 heeft de Rechtbank Limburg een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is C/03/253960 / HA ZA 18-418, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBLIM:2019:2560. De plaats van zitting was Maastricht.

Soort procedure
Instantie
Zaaknummer(s)
C/03/253960 / HA ZA 18-418
Datum uitspraak
20 maart 2019
Datum gepubliceerd
20 maart 2019
Vindplaatsen
  • PS-Updates.nl 2019-0493
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer: C/03/253960 / HA ZA 18-418

Vonnis bij vervroeging van 20 maart 2019

in de zaak van

[eiseres]
,

wonende te

[woonplaats 1]
,

eiseres,

advocaat mr. T.D.D. Loeffen,

tegen:

[gedaagde]
,

verblijvende te

[woonplaats 2]
,

gedaagde,

advocaat mr. M.J.J.E. Stassen.

1
Het verloop van de procedure
1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding met 17 producties;

de conclusie van antwoord;

het proces-verbaal van comparitie van 8 februari 2019.

1.2

Ten slotte is vonnis gevraagd, waarvan de uitspraak is bepaald op heden.

2
De feiten
2.1

De rechtbank gaat bij de beoordeling uit van de volgende vaststaande feiten.

a.

[gedaagde]
is door de strafrechter onherroepelijk veroordeeld wegens moord op
[slachtoffer]
en zijn echtgenote en poging tot doodslag op
[eiseres]
, geboren op
[geboortedatum]
. Deze feiten zijn gepleegd op 12 juli 2003.
[slachtoffer]
en zijn echtgenote waren de grootouders van
[eiseres]
.

b. Bij onherroepelijk arrest van 10 mei 2011 van de sector civiel recht van het hof Den Bosch (productie 2 dagvaarding) is het vonnis van 30 december 2009 van de Rb. Maastricht bekrachtigd. In dat vonnis heeft de rechtbank onder meer voor recht verklaard dat

[gedaagde]
aansprakelijk is voor de door
[eiseres]
(in het vonnis “
[eiseres]
” genoemd):

na 14 januari 2009 geleden en nog te lijden materiële schade uit hoofde van de jegens haar gepleegde onrechtmatige daad, met veroordeling van

[gedaagde]
tot vergoeding van deze materiële schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen op de wijze bij wet voorzien, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van volledige betaling;

geleden en nog te lijden immateriële schade uit hoofde van de jegens haar gepleegde onrechtmatige daad, met veroordeling van

[gedaagde]
tot vergoeding van deze immateriële schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen op de wijze bij wet voorzien, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van volledige betaling.

In het lichaam van genoemd vonnis is vermeld dat

[gedaagde]
[eiseres]
met een pistool door het hoofd heeft geschoten (rov. 2.3), dat haar hersenen daarbij onherstelbare schade hebben opgelopen, waardoor zij een niet-herstelbare ontwikkelingsachterstand heeft, die gevolgen zal hebben, bijvoorbeeld voor haar toekomstige beroepsuitoefening (rov. 3.23). In rov. 3.24 is vermeld dat sprake is van immateriële schade doordat zij door het hoofd is geschoten door
[gedaagde]
en doordat zij getuige was van de moord op haar grootouders door
[gedaagde]
.

3
Het geschil
3.1

[eiseres]
vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad
[gedaagde]
zal veroordelen:

I. om aan haar te voldoen € 1.009.162,97 althans een in goede justitie te bepalen bedrag, als vergoeding van door

[eiseres]
geleden en thans nog te lijden materiële en immateriële schade zulks vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding (31 juli 2018) tot aan de dag der algehele voldoening;

II. in de kosten van dit geding, inclusief een salaris voor de advocaat van

[eiseres]
, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het vonnis, en - voor het geval voldoening van de proceskosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening.

[eiseres]
legt daaraan ten grondslag dat
[gedaagde]
onrechtmatig heeft gehandeld door in haar bijzijn haar grootouders te vermoorden en door haar door haar hoofd te schieten. Zij heeft hierbij hersenletsel opgelopen welk letsel haar verdere leven sterk nadelig beïnvloedt en zal beïnvloeden. Haar vordering van € 1.009.162,97 is opgebouwd als volgt:

a. verlies arbeidsvermogen € 849.874,-;

b. verlies zelfredzaamheid € 121.415,-;

c. medische kosten € 10.430,90;

d. reiskosten € 2.365,53;

e. buitengerechtelijke kosten € 77,54;

f. immateriële schade € 25.000,-)

3.2

[gedaagde]
voert verweer.

4
De beoordeling
4.1

Uit de hiervoor in rov. 2.1 onder a en b vastgestelde feiten volgt dat

[gedaagde]
onrechtmatig heeft gehandeld jegens
[eiseres]
en de door
[eiseres]
door die onrechtmatige daad geleden schade moet vergoeden.

4.2

De kosten verlies arbeidsvermogen van € 849.874,- en verlies zelfredzaamheid van € 121.415,- zijn gebaseerd op de door

[eiseres]
overgelegde verzekeringsgeneeskundige rapportages van 12 april 2012 en van 7 januari 2016 (productie 4 dagvaarding). Die rapportages zijn, zo blijkt uit de inhoud daarvan, opgesteld aan de hand van uitgebreide informatie. Dit is aldus vermeld onder het hoofd “relevante gegevens uit vooronderzoek” in het rapport van 12 april 2012. Die uitgebreide informatie is niet overgelegd in dit geding. Die betreffende informatie zal onder meer medisch van aard zijn en daarmee in beginsel vertrouwelijk. Dit doet voorshands niet af aan het feit dat
[gedaagde]
recht heeft op controle van die uitgebreide informatie. De meest voor de hand liggende oplossing om zoveel mogelijk recht te doen aan de vertrouwelijkheid van die informatie en
[gedaagde]
toch in staat te stellen om te controleren in hoeverre zijn daden van invloed zijn op het arbeidsvermogen en de zelfredzaamheid van
[eiseres]
, is benoeming van een deskundige. Deze moet, kort gezegd, onderzoek doen naar de juistheid van voornoemde uitgebreide informatie en vervolgens aan de hand van voornoemde uitgebreide informatie voor zover juist, de conclusie(s) controleren zoals neergelegd in de twee overgelegde verzekeringsgeneeskundige rapportages. Partijen worden in staat gesteld zich uit te laten over de vraag welke deskundige moet worden benoemd voor dit onderzoek, hoeveel deskundigen moeten worden benoemd, de aan de deskundige te stellen vragen en de hoogte van het door de deskundige gevraagde voorschot op zijn onderzoekskosten. Die kosten zullen door
[gedaagde]
, als de voor de schade van
[eiseres]
aansprakelijke persoon, moeten worden voorgeschoten (vgl nr. 3.19, sub 10 in ECLI:NL:PHR:2018:1459).

4.3

Het gevorderde bedrag voor medische kosten van € 10.430,90 betreft de hogere ziektekostenverzekeringspremie die

[eiseres]
heeft betaald en de rest van haar leven moet betalen in verband met de gevolgen van de feiten. Van 17 juni 2012 tot en met 31 december 2016 heeft zij naar eigen zeggen in totaal € 948,90 aan aanvullende premie betaald. Op jaarbasis is dit € 189,78. Doorgerekend voor de periode 2017 tot en met 2069 met toepassing van een contante waarde factor is dit in totaal € 9.482,-, aldus
[eiseres]
. Opgeteld is dit in totaal € 10.430,90. Als productie 15 bij dagvaarding heeft
[eiseres]
overgelegd een premieverklaring van CZ van 29 juni 2017 waarin is vermeld dat zij over de periode van 17 juni 2012 tot en met 31 december 2016 in totaal € 948,90 aan Premie aanvullende verzekering heeft betaald. In deze premieverklaring is niet vermeld voor welke gebeurtenis(sen)/voorvallen/ziektes die aanvullende verzekering is gesloten.
[eiseres]
wordt in staat gesteld om een verklaring van CZ over te leggen waaruit blijkt voor welke gebeurtenis(sen)/voorvallen/ziektes de aanvullende verzekering is gesloten.

4.4

[eiseres]
heeft in haar dagvaarding onder nr. 34 een staatje opgemaakt waarin is vermeld vanaf 2012 naar welke zorgaanbieders zij is gereisd en hoeveel kilometer zij per reis heeft gemaakt. Een en ander is onvoldoende gemotiveerd betwist, zodat het gevorderde bedrag aan reiskosten van € 2.365,53 voor toewijzing gereed ligt.

4.5

De door

[eiseres]
gevorderde buitengerechtelijke kosten bestaan alleen uit de kosten van de betekening van de schadestaat aan
[gedaagde]
. Deze kosten van € 77,54 zullen, gelet op art. 6:96 lid 2 sub c BW en de als productie 3 bij dagvaarding overgelegde akte van betekening van die schadestaat worden toegewezen.

4.6

[gedaagde]
heeft ook in dit geding niet betwist dat
[eiseres]
door het feit dat zij getuige is geweest van de moord op haar grootouders, emotioneel voor het leven is getekend. Zij was pas 9 jaar oud toen zij getuige was van deze dubbele moord, zodat er van kan worden uitgegaan dat zij nog lange tijd met deze emoties zal moeten leven.
[gedaagde]
heeft evenmin betwist dat
[eiseres]
nadat zij door het hoofd is geschoten, revalidatie heeft gehad (pag. 3 productie 4 dagvaarding, de verzekeringsgeneeskundige rapportage van 12 april 2012) en verder kan er redelijkerwijze, gelet op het feitencomplex, van worden uitgegaan dat
[eiseres]
lange tijd pijn heeft geleden. Zij heeft verder één keer vrij kort nadat zij door het hoofd is geschoten, een epileptische aanval gehad en daarna absences tot 2012. De in haar hersenen achtergebleven botsplinters en kogelresten maken dat er groot gevaar voor epilepsie aanwezig is, zodat de medicatie wordt voortgezet (pag. 2 productie 4 bij dagvaarding, de verzekeringsgeneeskundige rapportage van 12 april 2012). Alleen al op grond van deze feiten in onderling verband en samenhang bezien, is de vordering ter zake immateriële schade van € 25.000,- zonder verder onderbouwing toewijsbaar. De feiten spreken zodanig voor zich dat nadere psychologische en/of psychiatrische rapportages gelet op de hoogte van deze vordering geen doel meer dienen.

4.7

Elke verdere beslissing zal worden aangehouden.

5
De beslissing

De rechtbank:

5.1

verwijst de zaak naar de rol van 17 april 2019 voor zijdens beide partijen gelijktijdig te nemen akte uitlating omtrent de vraag welke deskundige moet worden benoemd voor het hiervoor in rov. 4.2 genoemde onderzoek, hoeveel deskundigen moeten worden benoemd, de aan de deskundige te stellen vragen en de hoogte van het door de deskundige gevraagde voorschot op zijn onderzoekskosten;

5.2

stelt

[eiseres]
in staat om bij de hiervoor genoemde akte ook over te leggen een verklaring van CZ waaruit blijkt voor welke gebeurtenis(sen)/voorvallen/ziektes de aanvullende verzekering is gesloten;

5.3

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Sijmonsma, rechter, en in het openbaar uitgesproken.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158