Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Kort geding Civiel recht overig

14 juni 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:3736

Op 14 juni 2024 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een kort geding procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 11136652 UV EXPL 24-130 LvdH/1470, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBMNE:2024:3736. De plaats van zitting was Utrecht.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
11136652 UV EXPL 24-130 LvdH/1470
Datum uitspraak
14 juni 2024
Datum gepubliceerd
17 juni 2024
Vindplaatsen
  • Sdu Nieuws Huurrecht 2024/134
Uitspraak
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Civiel recht

kantonrechter

locatie Utrecht

zaaknummer: 11136652 UV EXPL 24-130 LvdH/1470

Kort geding verstekvonnis van 14 juni 2024

inzake

de stichting

Stichting Woongroen,

gevestigd te Zeist,

verder ook te noemen Woongroen,

eisende partij,

gemachtigde: mr. F.J. Ringnalda,

tegen:

[gedaagde]
,

wonende te

[woonplaats]
,

verder ook te noemen

[gedaagde]
,

gedaagde partij,

niet verschenen.

1
De procedure

1.1.

De kantonrechter heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding met producties 1 tot en met 24;

- de aanvullende producties 25 tot en met 27 van de kant van Woongroen.

1.2.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 12 juni 2024. Daarbij zijn namens Woongroen verschenen de heren

[A]
en
[B]
, bijgestaan door de gemachtigde.
[gedaagde]
is niet verschenen.

1.3.

De kantonrechter heeft vonnis bepaald op vandaag.

2
Waar gaat de zaak over?

2.1.

[gedaagde]
huurt van de woning aan de
[adres]
in
[woonplaats]
van Woongroen. Deze gehuurde woning bevindt zich in de wijk
[wijk]
, waar herontwikkeling plaatsvindt. De woning moet in verband met deze herontwikkeling gesloopt worden.

2.2.

[gedaagde]
wil geen medewerking verlenen door in te stemmen met de beëindiging van de huurovereenkomst en door te verhuizen naar een andere woning.
[gedaagde]
heeft te kennen gegeven enkel medewerking te willen verlenen als zij kan verhuizen naar de eengezinswoning aan de
[adres]
in
[woonplaats]
.

2.3.

Volgens Woongroen bestaat er geen grond voor het toewijzen van de woning aan de

[adres]
in
[woonplaats]
aan
[gedaagde]
. Voor
[gedaagde]
is een andere woning beschikbaar, een woning die vergelijkbaar is aan de woning die
[gedaagde]
nu ook heeft. Ook als
[gedaagde]
hulp nodig heeft met verhuizen, is Woongroen bereid
[gedaagde]
deze hulp te bieden, aldus Woongroen.

2.4.

In deze procedure vordert Woongroen een veroordeling van

[gedaagde]
tot ontruiming van de door haar gehuurde woning, met veroordeling van
[gedaagde]
in de kosten van deze procedure.

3
De beoordeling

3.1.

De kantonrechter stelt vast dat

[gedaagde]
niet is verschenen. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat aan
[gedaagde]
verstek wordt verleend.

3.2.

Voor toewijzing van de vordering zoals door Woongroen wordt gevorderd, moet het in hoge mate waarschijnlijk zijn dat een gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen.

3.3.

Woongroen legt aan haar vordering tot ontruiming ten grondslag dat de woning die

[gedaagde]
bewoont niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en veel technische problematiek kent. Goede renovatie van de woning is niet mogelijk, vanwege de slechte basiskwaliteit van de woning. Het complex waarin de woning zich bevindt zal daarom gesloopt worden. Na de realisatie van de nieuwe woningen, kunnen de huidige bewoners terugkeren in de nieuwbouw.

3.4.

[gedaagde]
heeft in deze procedure geen verweer gevoerd. Ze heeft geen conclusie van antwoord ingediend en ook is zij niet verschenen op de mondelinge behandeling. Uit de door Woongroen overgelegde producties blijkt echter dat
[gedaagde]
op zich niet betwist dat Woongroen de gehuurde woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik vanwege de gewenste en noodzakelijk geachte sloop van het complex, waar de woning van
[gedaagde]
toebehoort. De kantonrechter gaat daarom uit van de juistheid van de stelling van Woongroen dat zij de woning wegens dringend eigen gebruik nodig heeft.

3.5.

De kantonrechter acht het aannemelijk dat een bodemrechter in de gegeven omstandigheden een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst zal toewijzen. Vooruitlopend hierop kan de vordering van Woongroen tot veroordeling van

[gedaagde]
tot ontruiming van de woning daarom worden toegewezen.

3.6.

[gedaagde]
heeft bij Woongroen kenbaar gemaakt wel te willen verhuizen, zodat de sloop kan beginnen, maar zij heeft hieraan de voorwaarde verbonden dat ze wil verhuizen naar de woning aan de
[adres]
in
[woonplaats]
. Hierover merkt de kantonrechter op dat de door
[gedaagde]
gewenste woning een eengezinswoning is en
[gedaagde]
een eenpersoonshuishouden vormt. Op grond van de huisvestingsverordening komt
[gedaagde]
niet in aanmerking voor een dergelijke woning en het past ook niet in deze tijd van schaarste op de woningmarkt om dergelijke voorwaarden te verbinden aan een medewerking. Daarbij heeft te gelden dat er voor
[gedaagde]
een vergelijkbare woning beschikbaar is en zij na realisatie van de nieuwbouw kan terugkeren als ze dat zou willen. Ook heeft Woongroen kenbaar gemaakt bereid te zijn
[gedaagde]
te helpen met de verhuizing.

3.7.

De gevorderde ontruiming van de woning zal worden toegewezen, waarbij de ontruimingstermijn zal worden vastgesteld op een termijn van 3 dagen na de datum van betekening van dit vonnis.

3.8.

[gedaagde]
is in het ongelijk gesteld en moet daarom de proceskosten (inclusief nakosten) betalen. De proceskosten van Woongroen worden begroot op:

- dagvaarding € 135,97

- griffierecht € 130,00

- salaris gemachtigde € 543,00

- nakosten € 135,00

Totaal € 943,97

4
De beslissing

De kantonrechter, rechtdoende in kort geding:

4.1.

verleent verstek tegen de niet-verschenen

[gedaagde]
;

4.2.

veroordeelt

[gedaagde]
om binnen een termijn van 3 dagen na betekening van dit vonnis de woning, gelegen aan de
[adres]
in
[woonplaats]
, ontruimd en verlaten te hebben met hetgeen zich vanwege
[gedaagde]
daarin of daarop bevindt en al diegenen die zich daarin of daarop vanwege
[gedaagde]
bevinden, onder afgifte van alle sleutels, de woning ter vrije beschikking van Woongroen te stellen;

4.3.

veroordeelt

[gedaagde]
in de proceskosten van € 943,97, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als
[gedaagde]
niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet
[gedaagde]
ook de kosten van betekening betalen;

4.4.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.A. van Steenbeek, kantonrechter, en in het openbaar uitgesproken op 14 juni 2024.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158