Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Hoger beroep Socialezekerheidsrecht

23 februari 2021
ECLI:NL:CRVB:2021:398

Op 23 februari 2021 heeft de Centrale Raad van Beroep een hoger beroep procedure behandeld op het gebied van socialezekerheidsrecht, wat onderdeel is van het bestuursrecht. Het zaaknummer is 20/2567 WIA, bekend onder ECLI code ECLI:NL:CRVB:2021:398.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
20/2567 WIA
Datum uitspraak
23 februari 2021
Datum gepubliceerd
23 februari 2021
Uitspraak

Datum uitspraak: 23 februari 2021

20/2567 WIA

Centrale Raad van Beroep

Enkelvoudige kamer

Uitspraak als bedoeld in de artikelen 8:54 en 8:108 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van

8 juni 2020, 19/3176

Partijen:

[appellante]
te
[woonplaats]
(appellante)

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

PROCESVERLOOP

Appellante heeft hoger beroep ingesteld.

OVERWEGINGEN

In artikel 8:41, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat van de indiener van het beroepschrift een griffierecht wordt geheven. Ingevolge artikel 8:108, eerste lid, van de Awb is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Bij brief van 22 juli 2020 is appellante erop gewezen dat een griffierecht van € 131,- is verschuldigd, en is medegedeeld dat dit bedrag uiterlijk 28 dagen na de dag van verzending van de brief op de in die brief genoemde bankrekening moet zijn bijgeschreven.

Bij aangetekende brief van 22 augustus 2020 is appellante nogmaals gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht en is medegedeeld dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de datum van deze brief op de in die brief genoemde bankrekening dient te zijn bijgeschreven dan wel contant moet zijn betaald op het bezoekadres van de Raad. Daarbij is erop gewezen dat als het griffierecht niet tijdig wordt betaald, appellante er rekening mee moet houden dat het (hoger) beroep niet inhoudelijk behandeld zal worden.

Voornoemde brief van 22 augustus 2020 is door de Raad op 4 september 2020 retour ontvangen met een aantekening op de enveloppe “niet afgehaald”. Blijkens nader ingewonnen inlichting via de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) komt vast te staan dat appellante stond ingeschreven in de GBA op het door appellante opgegeven en bij de Raad bekend zijnde adres.

Het schrijven van 22 augustus 2020 is op 25 september per gewone post ter kennisname aan appellante verzonden.

Het griffierecht is niet binnen de termijn betaald.

Voorts is in artikel 6:5, eerste lid, aanhef en onder d, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), is bepaald dat het beroepschrift de gronden van het beroep dient te bevatten. Ingevolge artikel 6:24 van de Awb is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op het hoger beroep.

Het ingediende beroepschrift bevat geen gronden.

Bij brief van 18 augustus 2020 is appellante in de gelegenheid gesteld dit verzuim binnen vier weken te herstellen.

Appellante heeft deze termijn ongebruikt voorbij laten gaan.

Bij aangetekende brief van 18 september 2020 is aan appellante nogmaals de gelegenheid geboden de beroepsgronden in te dienen. Daarbij is een termijn van vier weken gesteld en is appellante erop gewezen dat overschrijding van die termijn er rekening mee moet houden dat de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.

Voornoemde brief van 18 september 2020 is door de Raad op 29 oktober 2020 retour ontvangen met een aantekening op de enveloppe “niet afgehaald”. Blijkens nader ingewonnen inlichting via de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) komt vast te staan dat appellante stond ingeschreven in de GBA op het door appellante opgegeven en bij de Raad bekend zijnde adres.

Appellante heeft binnen de in de brief van 18 september 2020 gestelde termijn, welke eindigde op 16 oktober 2020, geen gronden ingediend.

Ten aanzien van beide hiervoor genoemde onderwerpen kan op grond van de beschikbare gegevens redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat appellante niet in verzuim is geweest.

Het hoger beroep is kennelijk niet-ontvankelijk, zodat zonder verder onderzoek kan worden beslist.

Voor een proceskostenveroordeling is geen aanleiding.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep verklaart het hoger beroep niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door J.P.M. Zeijen, in tegenwoordigheid van H. Alajai als griffier. De beslissing is uitgesproken in het openbaar op 23 februari 2021.

(getekend) J.P.M. Zeijen

(getekend) H. Alajai

Tegen deze uitspraak kunnen een belanghebbende en het bestuursorgaan binnen zes weken na de verzending van het afschrift van deze uitspraak schriftelijk verzet doen bij de Centrale Raad van Beroep, Postbus 16002, 3500 DA UTRECHT. De indiener van het verzetschrift kan daarbij vragen in de gelegenheid te worden gesteld te worden gehoord.

GdJ

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158