Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Hoger beroep Civiel recht overig

20 november 2018
ECLI:NL:GHARL:2018:10159

Op 20 november 2018 heeft de Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een hoger beroep procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 200.233.320, bekend onder ECLI code ECLI:NL:GHARL:2018:10159. De plaats van zitting was Arnhem. De betrokken advocaten waren mr. J.W Fanoy, mr. G.W van der Bend en mr. J.F. van Nouhuys.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
200.233.320
Datum uitspraak
20 november 2018
Datum gepubliceerd
21 november 2018
Vindplaatsen
  • Module Aanbesteding 2019/1066
  • NJF 2019/57
Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.233.320

(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 421208)

arrest van 20 november 2018

in het incident ex artikel 217 Rv van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Exterion Media (Netherlands) B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres in het incident,

hierna: Exterion,

advocaat: mr. J.W. Fanoy,

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NS Stations B.V.,

gevestigd te Utrecht,

appellante,

in eerste aanleg: gedaagde,verweerster in het incident,

hierna: NS Stations,

advocaat: mr. G.W. van der Bend,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

JCDecaux Nederland B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

verweerster in het incident,

hierna: JCDecaux,

advocaat: mr. J.F. van Nouhuys.

1
Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1

Het hof neemt de inhoud van het tussenarrest van 31 juli 2018 hier over.

1.2

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen in het incident ex artikel 217 Rv van 30 oktober 2018.

1.3

Voorafgaand aan de comparitie van partijen heeft NS Stations het procesdossier in het incident ex artikel 217 Rv aan het hof overgelegd. Na afloop van de comparitie heeft het hof arrest in het incident bepaald.

2
De motivering van de beslissing in het incident

2.1

Het gaat in deze zaak om het volgende. NS Stations, onderdeel van het NS-concern, houdt zich bezig met het beheren en exploiteren van stations. Een van de activiteiten van NS Stations is het (doen) exploiteren van advertentiemogelijkheden op de stations. NS Stations heeft in 1998 ten aanzien van een deel van de reclamedragers op de stations een concessieovereenkomst gesloten met (een rechtsvoorgangster van) Exterion. In december 2011 hebben NS Stations en Exterion een nieuwe concessieovereenkomst gesloten met een looptijd tot 1 januari 2028 (hierna te noemen: concessieovereenkomst 2011). JCDecaux is een concurrent van Exterion.

Bij het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank onder meer geoordeeld dat NS Stations vanaf medio 2011 een aanbestedende dienst is in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en de Aanbestedingswet 2012. Het verweer van NS Stations, dat JCDecaux haar rechten om zich erop te beroepen dat NS Stations een aanbestedende dienst is, heeft verwerkt gaat volgens de rechtbank niet op. Verder heeft de rechtbank overwogen dat NS Stations ten aanzien van de concessieovereenkomst 2011 niet aanbestedingsplichtig was. NS Stations heeft dan ook niet onrechtmatig gehandeld tegenover JCDecaux door deze overeenkomst onderhands aan Exterion te gunnen, aldus de rechtbank.

2.2

In het onderhavige incident heeft Exterion gevorderd om primair te mogen tussenkomen en subsidiair zich te mogen voegen aan de zijde van NS Stations. NS Stations heeft zich ten aanzien van deze vordering gerefereerd aan het oordeel van het hof. Door JCDecaux is bezwaar gemaakt tegen de interventie van Exterion.

2.3

Het hof stelt voorop dat een partij op grond van artikel 217 Rv in een aanhangig geding kan vorderen te mogen tussenkomen indien zij een eigen vordering wenst in te stellen tegen (een van) de procederende partijen en voldoende belang heeft zich met dat doel te mengen in het aanhangige geding in verband met de nadelige gevolgen die zij van de uitspraak in de hoofdzaak kan ondervinden (Hoge Raad 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768). Dat belang kan erin bestaan dat in verband met de gevolgen die de uitspraak in de hoofdzaak kan hebben, benadeling of verlies van een recht van de tussenkomende partij dreigt, dan wel diens positie anderszins kan worden benadeeld. Aan de toewijsbaarheid van een vordering tot tussenkomst kunnen niettemin de eisen van een goede procesorde in de weg staan.

2.4

De vordering tot tussenkomst zal worden toegewezen. Door Exterion is voldoende toegelicht dat zij eigen vorderingen wenst in te stellen. Exterion is voornemens een verklaring voor recht te vragen inhoudende dat JCDecaux ten opzichte van Exterion haar rechten heeft verwerkt om de concessieovereenkomst aan te tasten. Daarnaast wenst Exterion te vorderen dat een beëindigingsverplichting van de concessieovereenkomst niet eerder ingaat dan na ommekomst van een overgangsperiode nadat het arrest onherroepelijk is geworden. Exterion heeft voldoende belang om zich, onder meer door middel van deze in te stellen vorderingen, te mengen in het geding. Het hof volgt JCDecaux niet in haar betoog dat Exterion onvoldoende belang heeft bij de in hoger beroep voorliggende vraag of NS Stations ten aanzien van de concessieovereenkomst 2011 aanbestedingsplichtig is. Het antwoord op die vraag kan immers directe gevolgen hebben voor de concessieovereenkomst 2011 tussen NS Stations en Exterion, en daarmee dus voor de rechtspositie van Exterion.

2.5

Aan de toewijsbaarheid van de incidentele vordering staan de eisen van een goede procesorde, op de grond dat de procedure als gevolg van de tussenkomst onredelijk wordt vertraagd, niet in de weg. Exterion heeft voldaan aan de eisen van artikel 218 Rv, te weten dat de incidentele vordering is ingesteld voor de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding wordt genomen. Als voor het instellen van een incidentele vordering een wettelijke termijn geldt en die termijn niet is overschreden, kan het oordeel dat de procedure in de hoofdzaak bij toewijzing van de incidentele vordering onredelijk wordt vertraagd, niet worden gegrond op de enkele omstandigheid dat de incidentele vordering ook eerder dan op de wettelijk laatst mogelijke dag had kunnen worden ingesteld (zie Hoge Raad 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:768), zoals JC Decaux ten onrechte heeft aangevoerd. JCDecaux heeft ook overigens onvoldoende onderbouwd dat er, bij het toestaan van de tussenkomst, sprake zal zijn van onredelijke vertraging van het nog resterende deel van de procedure. Ook het verweer van JCDecaux dat interventie op basis van de goede procesorde moet worden geweigerd, aangezien interventie onnodig is vanuit processuele doelmatigheid en het voorkomen van tegenstijdige beslissingen treft geen doel.

3
De slotsom

3.1

Het hof wijst de incidentele vordering tot tussenkomst van Exterion toe. De beslissing over de kosten van het incident zal het hof aanhouden tot het eindarrest in de hoofdzaak.

3.2

Het hof zal de hoofdzaak naar de rol verwijzen voor memorie in de tussenkomst aan de zijde van Exterion (ambtshalve peremptoir). Over de verdere processtappen zijn ter zitting met partijen afspraken gemaakt en zijn beslissingen genomen, die zijn neergelegd in het proces-verbaal. Verder houdt het hof iedere beslissing aan.

4
De beslissing

Het hof, recht doende:

in het incident ex artikel 217 Rv:

wijst de vordering tot tussenkomst van Exterion toe;

houdt de beslissing over de kosten van het incident aan tot het eindarrest in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak in hoger beroep:

verwijst de zaak naar de roldatum 8 januari 2019 voor memorie in de tussenkomst aan de zijde van Exterion (ambtshalve peremptoir);

houdt verder iedere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. S.M. Evers, F.J.P. Lock en H. Wammes en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 20 november 2018.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158