Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - enkelvoudig Civiel recht overig

13 mei 2022
ECLI:NL:RBGEL:2022:2414

Op 13 mei 2022 heeft de Rechtbank Gelderland een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is 9601140, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBGEL:2022:2414. De plaats van zitting was Nijmegen.

Soort procedure
Zaaknummer(s)
9601140
Datum uitspraak
13 mei 2022
Datum gepubliceerd
13 mei 2022
Uitspraak

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Nijmegen

zaakgegevens 9601140 \ CV EXPL 21-3783 \ 51588

uitspraak van 13 mei 2022

vonnis

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Econsultancy B.V.

statutair gevestigd te Swalmen, gemeente Roermond

eiseres in conventie

gedaagde in (voorwaardelijke) reconventie

gemachtigde ARAG SE Rechtsbijstand

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E-PowerMan B.V.

statutair gevestigd te Huissen

gedaagde in conventie

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie

gemachtigde mr. H.P. Schouten

Partijen worden hierna Econsultancy en E-PowerMan genoemd.

1
De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 4 maart 2022 en de daarin genoemde processtukken

- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie

- de mondelinge behandeling van 5 april 2022.

2
De feiten

2.1.

E-PowerMan had het voornemen om een scheepswerf in Katwijk, gemeente Land van Cuijk te kopen. Na verkrijging van de eigendom zou E-PowerMan diverse werkzaamheden aan de scheepswerf uitvoeren. De gemeente Land van Cuijk heeft E-PowerMan verzocht om - onder meer - bodem- en ecologisch onderzoek te (laten) verrichten.

2.2.

Econsultancy en E-PowerMan hebben op 1 maart 2021 een overeenkomst gesloten op grond waarvan Econsultancy voor E-PowerMan diverse onderzoeken heeft verricht (hierna: de eerste overeenkomst). Het betreft de volgende onderzoeken:

? milieuhygiënisch vooronderzoek bodem en waterbodem;

? verkennend bodemonderzoek zuidelijk terreindeel;

? archeologisch bureauonderzoek;

? quickscan Wet natuurbescherming.

2.3.

Op 19 april 2021 heeft een overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de gemeente Land van Cuijk, E-PowerMan en Econsultancy. Op basis van de door Econsultancy uitgevoerde quickscan Wet natuurbescherming is geconcludeerd dat aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk is.

2.4.

Op 12 mei 2021 sluiten Econsultancy en E-PowerMan een tweede overeenkomst op grond waarvan Econsultancy ten behoeve van E-PowerMan aanvullend ecologisch onderzoek heeft verricht (hierna: de tweede overeenkomst).

2.5.

Op de eerste en tweede overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Econsultancy. Artikel 4.9 van deze algemene voorwaarden luidt:

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2.6.

Econsultancy heeft de volgende facturen verzonden aan E-PowerMan:

- 31 maart 2021 t.b.v. archeologisch bureauonderzoek - € 1.445,95 (incl. BTW)

- 22 april 2021 t.b.v. quickscan Wet natuurbescherming - € 1.318,90 (incl. BTW)

- 25 mei 2021 t.b.v. aanvullend ecologisch onderzoek - € 2.388,54 (incl. BTW)

- 26 mei 2021 t.b.v. verkennend bodemonderzoek - € 1.754,50 (incl. BTW)

- 26 mei 2021 t.b.v. milieuhygiënisch vooronderzoek - € 995,90 (incl. BTW)

- 22 juli 2021 t.b.v. aanvullend ecologisch onderzoek - € 1.671,98 (incl. BTW)

- 16 september 2021 t.b.v. aanvullend ecologisch onderzoek - € 3.901,28 (incl. BTW)

2.7.

De heer

[betrokkene]
(getrapt statutair directeur van E-PowerMan) schrijft op 9 september 2021 in een e-mail aan Econsultancy:

Zoals heden besproken zijn jullie E-Consultancy een zwaar vertragende factor geweest in dit project. Zoals ik al zei ik had beter een vergunning kunnen vragen voor een Dierentuin dan voor het voortzetten van een scheepswerf. Het is bijna tragisch te noemen hoe jullie de werkzaamheden uitvoeren en wat jullie allemaal niet verzinnen om de zakken te vullen. Ik wil graag nog 1x een gesprek hebben met een van de directeuren van jullie bedrijf om mijn onvrede te uiten. Het project heeft mij bijna 150.000 Euro gekost (alleen aan onderzoeken en tekeningen), maar ik ben als ondernemer er helemaal klaar mee.”

3
De vorderingen

In conventie

3.1.

Econsultancy vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad E-PowerMan te veroordelen tot betaling van:

a. de hoofdsom van €13.437,07;

b. de buitengerechtelijke kosten van € 909,37;

c. de wettelijke rente over de bedragen gevorderd onder sub a en sub b vanaf 25 oktober 2021, althans de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige betaling;

d. de proceskosten; en

e. de nakosten, e vermeerderen met de wettelijke rente indien deze kosten niet binnen twee weken na betekening van het te wijzen vonnis zijn betaald.

3.2.

Aan haar vorderingen legt Econsultancy ten grondslag dat zij met E-PowerMan twee overeenkomsten heeft gesloten. Op grond van deze overeenkomsten heeft Econsultancy diverse werkzaamheden uitgevoerd. De overeengekomen vergoedingen zijn door E-PowerMan niet voldaan.

3.3.

E-PowerMan betwist dat zij uit hoofde van de tweede overeenkomst enig bedrag aan Econsultancy verschuldigd is. Zij beroept zich erop dat de opdracht reeds was beëindigd voordat de werkzaamheden waren uitgevoerd. E-PowerMan concludeert dan ook tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Econsultancy in de proceskosten.

In (voorwaardelijke) reconventie

3.4.

Voor het geval komt vast te staan dat Econsultancy werkzaamheden heeft verricht uit hoofde van de tweede overeenkomst voordat de opdracht was ingetrokken, vordert E-PowerMan dat de tweede overeenkomst wordt vernietigd. Deze tweede overeenkomst is tot stand gekomen onder invloed van dwaling.

3.5.

Econsultancy meent dat E-PowerMan onvoldoende heeft gesteld om de overeenkomst op grond van dwaling te vernietigen. Daarnaast betwist Econsultancy dat E-PowerMan heeft gedwaald bij de totstandkoming van de tweede overeenkomst.

4
De beoordeling

In conventie en in reconventie

4.1.

De vorderingen in conventie en (voorwaardelijke) reconventie lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.2.

De kantonrechter stelt voorop dat E-PowerMan niet heeft betwist dat zij de gefactureerde bedragen uit hoofde van de eerste overeenkomst aan Econsultancy verschuldigd is. Ook heeft E-PowerMan hiertegen geen verweer gevoerd. Consequentie hiervan is dat de door Econsultancy gevorderde bedragen uit hoofde van de eerste overeenkomst zullen worden toegewezen.

4.3.

E-PowerMan betoogt dat zij de opdracht aan Econsultancy heeft ingetrokken dan wel beëindigd voordat Econsultancy werkzaamheden uit hoofde van de tweede overeenkomst had verricht. Deze lezing wordt door Econsultancy betwist. De kantonrechter overweegt dat E-PowerMan op geen enkele wijze heeft onderbouwd dat zij de opdracht aan Econsultancy heeft ingetrokken/beëindigd. Tijdens de mondelinge behandeling is door E-PowerMan verklaard dat partijen hierover per e-mail hebben gecorrespondeerd. Het had op de weg van E-PowerMan gelegen de betreffende e-mails in het geding te brengen. Voor zover E-PowerMan zou betogen dat de opdracht is ingetrokken door haar e-mail van 9 september 2021 (zie: 2.7), volgt de kantonrechter haar niet. Uit deze e-mail volgt immers niet dat E-PowerMan de opdracht wenst te beëindigen. Bovendien is deze e-mail te laat verzonden. Als niet weersproken staat vast dat de werkzaamheden uit hoofde van de tweede overeenkomst op 9 september 2021 reeds waren afgerond.

4.4.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat E-PowerMan de werkzaamheden uit hoofde van de tweede overeenkomst niet heeft beëindigd. Ten overvloede overweegt de kantonrechter dat als was komen vast te staan dat E-PowerMan de opdracht had ingetrokken, dat niet betekent dat E-PowerMan in het geheel geen vergoeding aan Econsultancy verschuldigd is. Verwezen wordt naar artikel 4.9 van de toepasselijke algemene voorwaarden.

4.5.

Gelet op deze conclusie is aan de voorwaarde voldaan waaronder de vordering in reconventie is ingesteld. Tijdens de mondelinge behandeling heeft E-PowerMan nader toegelicht dat de dwaling met name zag op de derde en vierde offerte die Econsultancy had uitgebracht aan E-PowerMan. Deze offertes hadden betrekking op verdere vervolgwerkzaamheden. Omdat deze offertes niet door E-PowerMan zijn geaccepteerd, zijn er ook geen overeenkomsten tot stand gekomen.

4.6.

De kantonrechter overweegt verder dat niet is komen vast te staan dat de tweede overeenkomst onder invloed van dwaling is gesloten. Daartoe heeft E-PowerMan onvoldoende gesteld. Als vaststaand geldt dat op 19 april 2021 in bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Land van Cuijk is geconcludeerd dat aanvullend onderzoek nodig was in verband met de Wet natuurbescherming gelet op de plannen van E-PowerMan met de scheepswerf. In de offerte die ten grondslag ligt aan de tweede overeenkomst heeft Econsultancy duidelijk omschreven waarom aanvullend onderzoek noodzakelijk was en hoe zij het aanvullend onderzoek zou verrichten. Het betoog van E-PowerMan dat het aanvullend onderzoek te prematuur zou zijn, dan wel aan haar zou zijn opgedrongen wordt bij gebrek aan onderbouwing verworpen.

4.7.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ook de facturen die voortvloeien uit de tweede overeenkomst terecht door Econsultancy aan E-PowerMan zijn toegezonden. E-PowerMan moet ook deze facturen betalen. De volledige hoofdvordering van Econsultancy zal de kantonrechter dan ook toewijzen.

4.8.

Econsultancy vordert vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (hierna: het Besluit) is van toepassing. Econsultancy heeft voldoende gesteld en onderbouwd dat buitengerechtelijke incassowerkzaamheden zijn verricht. Econsultancy heeft daarom recht op een vergoeding voor de kosten van die werkzaamheden. De gevorderde vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is niet hoger dan het tarief dat in het Besluit is bepaald. Daarom wordt € 909,37 toegewezen.

Uit het voorgaande volgt dat in totaal het volgende bedrag wordt toegewezen:

- hoofdsom

13.437,07

- buitengerechtelijke incassokosten

909,37

+

totaal

14.346,44

- betalingen

0,00

-/-

Totaal

14.346,44

4.9.

E-PowerMan is de partij die ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. Tot aan dit vonnis worden de proceskosten aan de zijde van Econsultancy als volgt vastgesteld:

- kosten van de dagvaarding

108,24

- griffierecht

1.384,00

- salaris gemachtigde

932,50

(2,50 punten × € 373,00)

Totaal

2.424,74

4.10.

De gevorderde veroordeling in de nakosten is toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

5
De beslissing

De kantonrechter

5.1.

veroordeelt E-PowerMan om aan Econsultancy te betalen een bedrag van € 14.346,44, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW over het toegewezen bedrag, met ingang van 25 oktober 2021, tot de dag van volledige betaling,

5.2.

veroordeelt E-PowerMan in de proceskosten, aan de zijde van Econsultancy tot dit vonnis vastgesteld op € 2.424,74, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling,

5.3.

veroordeelt E-PowerMan in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 124,00 aan salaris gemachtigde, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van de vijftiende dag na betekening van deze uitspraak tot de dag van volledige betaling,

5.4.

verklaart de beslissing uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. M.D.R. Joppe en in het openbaar uitgesproken op 13 mei 2022.

51588

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158