Zoeken naar rechterlijke uitspraken en jurisprudentie

Via Uitspraken.nl kunt u eenvoudig zoeken in onze online uitspraken databank door het invoeren van één of meerdere trefwoorden. Het is uiteraard ook mogelijk om te zoeken op wetsartikelen, zaaknummer, ECLI nummer of het oude LJN nummer.

Eerste aanleg - meervoudig Strafrecht overig

8 december 2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:6571

Op 8 december 2023 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een eerste aanleg - meervoudig procedure behandeld op het gebied van strafrecht. Het zaaknummer is 16/306213-22 (P), bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBMNE:2023:6571. De plaats van zitting was Lelystad.

Soort procedure
Rechtsgebied
Zaaknummer(s)
16/306213-22 (P)
Datum uitspraak
8 december 2023
Datum gepubliceerd
8 december 2023
Uitspraak
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Strafrecht

Zittingsplaats Lelystad

Parketnummer: 16/306213-22 (P)

Tussenvonnis van de meervoudige kamer van 8 december 2023

in de strafzaak tegen

[verdachte]
,

geboren op

[1973]
te
[geboorteplaats]
, ingeschreven in de Basisregistratie personen op het adres
[adres]
,
[woonplaats]
,

verblijvende te

[verblijfplaats]
,

hierna: verdachte.

1
ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit tussenvonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 24 november 2023.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering en standpunten van de officieren van justitie mrs. A.E. Lohuis en N. Schipper en van hetgeen verdachte en zijn raadsman,

mr. Y. Moszkowicz, advocaat te Utrecht, naar voren hebben gebracht.

De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door de benadeelde partij

[benadeelde]
(nabestaande van het slachtoffer
[slachtoffer]
) en door haar advocaat

mr. F.J.M. Hamers, naar voren is gebracht. Verder heeft de rechtbank kennis genomen wat door mr. Hamers namens

[nabestaande]
(in haar hoedanigheid van nabestaande van het slachtoffer en tevens in haar hoedanigheid van erfgenaam) naar voren is gebracht.

2
TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is op de zitting gewijzigd. De gewijzigde tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt erop neer dat verdachte:

1primair:

op 23 november 2022 in Lelystad

[slachtoffer]
opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door haar een geneesmiddel toe te dienen, op haar te gaan zitten en/of haar te wurgen en/of te smoren en/of te versmachten;

subsidiair:

op 23 november 2022 in Lelystad opzettelijk aan

[slachtoffer]
zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door op haar te gaan zitten en/of haar te wurgen en/of te smoren en/of te versmachten, waardoor zij op 30 november 2022 in Amsterdam is overleden;

2op 23 november 2022 in Lelystad

[slachtoffer]
heeft bedreigd.

3
VOORVRAGEN

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het tenlastegelegde, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging van verdachte en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4
HEROPENING VAN HET ONDERZOEK

De rechtbank is na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting bij de beraadslaging tot de conclusie gekomen dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

Het is de rechtbank gebleken dat zij zich op basis van de inhoud van het dossier en hetgeen ter zitting aan de orde is geweest niet in staat acht om tot een weloverwogen en verantwoorde beslissing ten aanzien van de afdoening van de ten laste gelegde feiten te komen. De rechtbank acht het in het belang van het onderzoek dat de navolgende aanvullende vragen worden gesteld aan drs. R. van der Hulst, apotheker en forensisch toxicoloog, en op schrift worden beantwoord.

In het bloed van het slachtoffer

[slachtoffer]
zijn buspiron en het omzettingsproduct hydroxybuspiron aangetoond. De gemeten concentratie (van ongeveer 0,0020 mg/l) is een therapeutisch (werkzame) concentratie. Het bewustzijn/gedrag van
[slachtoffer]
was ten tijde van het ontstaan van de reanimatiebehoeftige toestand dus waarschijnlijk (therapeutisch) beïnvloed door het aanwezige buspiron. Hoeveel hoger de concentratie was ten tijde van het reanimatiebehoeftig worden kan volgens de deskundige moeilijk worden ingeschat, omdat de omzetting en uitscheiding van buspiron tussen personen verschilt en beïnvloed kunnen zijn tijdens de ziekenhuisopname.

? Is het bij de gemeten buspironconcentratie van ongeveer 0,0020 mg/l bloed

in theorie mogelijk dat dit ten tijde van het reanimatiebehoeftig worden een toxische concentratie is geweest?

In het rapport ‘Toxicologisch onderzoek in het lichaamsmateriaal van

[slachtoffer]
’ van 13 november 2023 worden mogelijke bijwerkingen omschreven die kunnen optreden bij overdosering met het geneesmiddel Buspiron, zoals misselijkheid, braken, slaperigheid, sedatie, verlaagde hartslag en bloeddruk en bewegingsstoornissen. Kunt u nader omschrijven binnen welk tijdsbestek na inname van buspiron dergelijke verschijnselen optreden in geval van overdosering?

Zijn er gevallen bekend dat overdosering een gebruiker in een reanimatiebehoeftige toestand heeft gebracht en bij welke hoeveelheden is dat gebeurd?

Zijn er gevallen bekend dat overdosering tot de dood van de gebruiker heeft geleid en bij welke hoeveelheden is dat gebeurd?

Als die gevallen niet bekend zijn, kunt u dan een nadere toelichting geven voor uw opmerking dat een bijdrage van buspiron aan het overlijden niet kan worden uitgesloten? (Pagina 11: “Daarom kan een bijdrage van buspiron aan het overlijden niet worden geconcludeerd, noch worden uitgesloten.”)

Als een overdosis wel tot een reanimatiebehoeftige toestand kan leiden, binnen welk tijdsbestek na inname van een overdosis buspiron gebeurt dit?

Is het mogelijk dat na inname van een overdosis buspiron, die uiteindelijk leidt tot een reanimatiebehoeftige toestand, een gebruiker in het algemeen nog in staat is een gesprek te voeren en zo ja, hoe lang is een gebruiker na die inname gemiddeld hiertoe nog in staat?

De rechtbank zal de officier van justitie opdragen deze vragen uit te zetten bij de forensisch

toxicoloog.

Voorts acht de rechtbank het van belang om de getuigen

[getuige 1]
(geboren op
[1970]
te
[geboorteplaats]
),
[getuige 2]
(geboren op
[1947]
te
[geboorteplaats]
),
[benadeelde]
(geboren op
[1979]
te
[geboorteplaats]
) en
[getuige 3]
(geboren op
[1973]
te
[geboorteplaats]
) nader te laten horen door de politie en de navolgende vragen te stellen:

? Buspiron is een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis of angstsymptomen. Heeft u kennis van een eventueel gebruik van het medicijn Buspiron (geneesmiddel bij angststoornissen) of vergelijkbare medicatie door het slachtoffer

[slachtoffer]
in de periode voorafgaand aan 23 november 2022? Zo ja, waar komt deze kennis vandaan?

De rechtbank geeft derhalve de opdracht aan de officier van justitie om voornoemde getuigen te laten horen door de politie.

De rechtbank zal daarom het onderzoek ter terechtzitting heropenen en voor onbepaalde tijd aanhouden. Bij een nadere behandeling zullen partijen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld om nadere standpunten kenbaar te maken.

5
BESLISSING

De rechtbank:

- heropent het onderzoek ter terechtzitting dat op de zitting van 24 november 2023 is gesloten;

- schorst het onderzoek ter terechtzitting voor onbepaalde tijd;

- draagt de officier van justitie op aan de forensisch toxicoloog de vragen te stellen zoals hiervoor genoemd;

- geeft de officier van justitie opdracht de getuigen

[getuige 1]
(geboren op
[1970]
te
[geboorteplaats]
),
[getuige 2]
(geboren op
[1947]
te
[geboorteplaats]
),
[benadeelde]
(geboren op
[1979]
te
[geboorteplaats]
) en
[getuige 3]
(geboren op
[1973]
te
[geboorteplaats]
) aanvullend te laten horen door de politie;

- stelt de stukken in handen van de officier van justitie om uitvoering te geven aan hetgeen in dit vonnis is aangegeven;

- beveelt de oproeping van verdachte tegen het tijdstip waarop het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman en de benadeelde partijen en hun advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. N. van Esch, voorzitter, mrs. R.P.P. Hoekstra en A.M. Loots, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A.B. Postma, griffier, en is uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 december 2023.

Bijlage: de tenlastelegging

Aan verdachte wordt ten laste gelegd dat:

1

hij op of omstreeks 23 november 2022 te Lelystad, in elk geval in Nederland

[slachtoffer]
opzettelijk en al dan niet met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd door die
[slachtoffer]
een medicijn althans een (genees)middel toe te dienen en/of geweld toe te passen op de
[slachtoffer]
door op die
[slachtoffer]
te gaan zitten en/of (met kracht) de keel van die
[slachtoffer]
(met zijn handen en/of zijn arm) dicht te knijpen en/of duwen en/of dicht te houden en/of uitwendige druk op de borstkas uit te oefenen, althans de ademhaling van die
[slachtoffer]
gedurende enige tijd te beletten en/of te belemmeren, (aldus) die
[slachtoffer]
te wurgen en/of te smoren en/of te versmachten, ten gevolge waarvan zij op 30 november 2022 te Amsterdam is overleden;

subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunne leiden:

hij op of omstreeks 23 november 2022 te Lelystad, in elk geval in Nederland aan

[slachtoffer]
opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten een breuk in het schildkraakbeen, heeft toegebracht, door geweld toe te passen op de
[slachtoffer]
door op die
[slachtoffer]
te gaan zitten en/of

(met kracht) de keel van die

[slachtoffer]
(met zijn handen en/of zijn arm) dicht te knijpen en/of te duwen en/of dicht te houden en/of uitwendige druk op de borstkas uit te oefenen, althans de ademhaling van die
[slachtoffer]
gedurende enige tijd te beletten en/of te belemmeren, (aldus) die
[slachtoffer]
te wurgen en/of smoren en/of te versmachten, terwijl het feit op 30 november 2022 te Amsterdam de dood ten gevolge heeft gehad;

2

hij op of omstreeks 23 november 2022 te Lelystad

[slachtoffer]
heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht en/of met zware mishandeling, door die
[slachtoffer]
dreigend de woorden toe te voegen "het is een dikke overdosis he. Als ik je laat liggen zo. Dit is al 30 keer meer. Dit is gewoon zo’n bek hek erin gooid. Dus ik denk als ik je even laat liggen zo dat je weg bent" en/of “En je vader is ook zo dood gegaan he.” en/of “ik maak je van kant, echt waar. Ik maak je echt van kant. Ik maak je echt van kant. Ik maak je echt van kant.” althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking en/of door op die
[slachtoffer]
te gaan zitten ten gevolge waarvan de ademhaling van die
[slachtoffer]
gedurende enige tijd werd belet.

Zie ook

Oozo.nl
Weten wat er in jouw buurt of straat gebeurt?
FaillissementsDossier.nl
Alle faillissementen en surseances in Nederland
FaillissementsDossier.be
Alle faillissementen en opschortingen in België
ProcedureCollective.fr
Alle faillissementen in Frankrijk
DatIsSlimBedacht.nl
Tips - Ideeën - Slimmigheden
  • Uitspraken.nl is een produkt van Binq Media B.V. - Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum - Kvk nummer 54506158